Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten

donderdag 30 september 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Online
Voorzitter
Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube. Kopieer deze link in uw browser: https://youtu.be/PSG_mMY69v8

Agendapunten

Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken.
2. Insprekers die hierover niet beschikken, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is.
3. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

Het college van B&W is voornemens het Ambachts- en Baljuwhuis (Voorstraat 12) te verkopen. De gemeenteraad wordt eerst in de gelegenheid gesteld om hierover wensen en bedenkingen te uiten. Daarvoor heeft het college dit raadsvoorstel voorgelegd, met aanvullende informatie in informatiebrief 068. Het conceptbesluit is zo geformuleerd dat de raad geen wensen en bedenkingen uit.

Conform de Financiële Verordening artikel 8 besluit het college niet over het verstrekken van garanties groter dan € 75.000 dan nadat de raad gelegenheid heeft gehad wensen en bedenkingen te uiten. Het college legt met bijgaand raadsvoorstel het voornemen ter instemming voor om gedeeltelijk garant te staan voor een lening door tennisvereniging Forescate. Met de garantstelling wordt de vereniging in staat gesteld om investeringen te doen aan de eigen accommodatie.

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft een onderzoeksrapportage uitgebracht over Informatiebeveiliging. Dit is een vervolg op het onderzoek ‘Beter sturen op digitale dienstverlening’ uit 2016. In de raad van 10 juni is besloten om in de eerste vergadercyclus na de zomervakantie 2021 de RKC het rapport te laten toelichten en het rapport politiek te bespreken. Bij dit agendapunt geeft dhr. Martijn Spaan, lid van de RKC, een toelichting op het rapport en kan de commissie vragen ter toelichting stellen. Hiervoor is ook iemand van het onderzoeksbureau aanwezig. De bijlage is opgenomen bij het volgende agendapunt.

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft een onderzoeksrapportage uitgebracht over Informatiebeveiliging. Dit is een vervolg op het onderzoek ‘Beter sturen op digitale dienstverlening’ uit 2016. Bij dit agendapunt vindt de politieke bespreking plaats. Op basis van de bespreking stelt de griffie een raadsvoorstel op waarin de raad een besluit neemt over de aanbevelingen.

In maart heeft de gemeenteraad besloten enkele interne regels te wijzigen. De regels voor vervanging in het presidium worden verruimd. De regels voor de naamgeving van fracties worden aangepast: tussentijdse naamswijziging kan niet meer en als een nieuwe fractie ontstaat krijgt deze de naam van de fractievoorzitter. Met dit raadsvoorstel wordt het Reglement van Orde hierop aangepast.

In maart 2021 heeft de gemeenteraad besloten de interne regels voor fracties aan te passen. Met dit raadsvoorstel liggen de wijzigingen van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning voor die hieruit voortvloeien. Het gaat over een nieuwe verdeling van de fractievergoeding na splitsing van een fractie.

Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.

Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.