Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is de lokale volksvertegenwoordiging en is het hoogste orgaan van de gemeente. In Voorschoten bestaat de gemeenteraad uit 21 raadsleden.


De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Zij wordt niet gekozen. Zij is benoemd door de Koning. Zij mag in een vergadering niet meestemmen over de voorstellen.


De raad heeft drie belangrijke taken:


Volksvertegenwoordigen
Als eerste is er de volksvertegenwoordigende taak. Raadsleden praten veel met inwoners om erachter te komen wat er bij hen leeft. Deze informatie kunnen zij gebruiken bij het bepalen van hun standpunt over diverse onderwerpen. Als er belangrijke besluiten genomen moeten worden, organiseert de raad soms zelf een bijeenkomst om zo gericht te horen hoe inwoners over bepaald onderwerp denken.


Kaders stellen
Ten tweede is er de kaderstellende taak. Die houdt in dat de gemeenteraad de grote lijnen van het beleid van de gemeente vaststelt. Raadsleden houden zich daarom bezig met de vraag hoe de gemeente er in de komende jaren uit moet zien en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. Moet er bijvoorbeeld meer speelgelegenheid voor kinderen komen of moeten er meer woningen voor ouderen komen?


Controleren
De derde taak van de raad is de controlerende taak. De raad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid op een goede manier uitvoert. Heeft het college er op de juiste manier voor gezorgd dat de lantaarnpalen zijn vervangen voor milieuvriendelijke exemplaren? Doet het college waar de raad om heeft gevraagd?

Burgercommissieleden zijn fractieleden die niet zijn gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar die wel zijn aangewezen als lid van een raadscommissie. Ze zijn geen lid van de raad en hebben geen stemrecht. In de commissievergaderingen mogen ze het woord voeren namens hun partij en deelnemen aan de beraadslagingen. Zo ondersteunen zij de fractie bij het raadswerk. Iedere fractie kan twee burgercommissieleden hebben.

De commissie WRG adviseert de gemeenteraad over voorliggende raadsbesluiten en voert hierover en over andere zaken het gesprek met het college van burgemeester en wethouders.
De voorzitter van de commissie is de heer Cees Bremmer.


Beleidsvelden
- Ruimtelijke ordening
- Grondzaken
- Volkshuisvesting
- Bouw- en woningtoezicht
- Monumenten
- Civiele techniek
- Infrastructuur
- Verkeer en vervoer
- Milieu
- Gemeentereiniging
- De fysieke aspecten van regionale samenwerking

De commissie M&S adviseert de gemeenteraad over voorliggende raadsbesluiten en voert hierover en over andere zaken het gesprek met het college van burgemeester en wethouders.
De voorzitter van de commissie is mevrouw Conny van der Krogt.


Beleidsvelden
- Sociale zaken
- Gezondheidszorg
- Gehandicapten
- Ouderen
- Jeugd
- Onderwijs en scholen
- Kinderopvang
- Emancipatie
- Kunst en cultuur
- Sport
- De sociale aspecten van regionale samenwerking

De commissie B&B adviseert de gemeenteraad over voorliggende raadsbesluiten en voert hierover en over andere zaken het gesprek met het college van burgemeester en wethouders.
De voorzitter van de commissie is mevrouw Jolien van der Schroot.


Beleidsvelden
- Algemeen bestuurlijke aangelegenheden
- Burgerzaken
- Openbare orde en veiligheid
- Politie- en brandweeraangelegenheden
- Communicatie en mediabeleid
- Informatisering en automatisering
- Ontwikkelingssamenwerking
- Financiën
- Economie en toerisme
- Bestuurlijke aspecten van regionale  samenwerking
- Huishouding van de raad

De commissie P&C adviseert de raad over de inrichting van de planning en controlcyclus en de financiële documenten die daarbij horen zoals kadernota, begroting en voor- en najaarsnota. Daarnaast onderzoekt de commissie de jaarrekening. Zij adviseert de raad over de aanwijzing van de accountant en is eerste aanspreekpunt van de accountant. Tot slot is de commissie gesprekspartner voor de Rekenkamercommissie.

Om de zelfstandige positie van de raad ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders te waarborgen, beschikt de gemeenteraad over eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. De griffie bestaat uit de raadsgriffier, de commissiegriffier en de griffiemedewerker.


De taak van de griffie is het ondersteunen en adviseren van de gemeenteraad. Zij zorgt ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad goed worden voorbereid. De griffie regelt de informatievoorziening van en naar de gemeenteraad en stelt de politieke agenda op. De griffier en de commissiegriffier zorgen ook voor meer inhoudelijk advies aan raadsleden, bijvoorbeeld bij initiatiefvoorstellen, moties en amendementen.


Voor inwoners en lokale organisaties is de griffie hèt aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met de gemeenteraad en de raadscommissies. De griffie is bereikbaar via telefoonnummer (088) 6549612 of e-mail griffie@voorschoten.nl.

Samen met de gemeenten Wassenaar, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg heeft Voorschoten een Rekenkamercommissie. Deze bestaat uit externe leden en bevat geen raadsleden. De commissie heeft een eigen website waarop alle informatie te vinden is: www.rekenkamerwvolv.nl. Via e-mail kan contact worden opgenomen met de secretaris Gerard Lappee: info@rekenkamerwvolv.nl.