Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Gemeenteraad

De gemeenteraad is de lokale volksvertegenwoordiging. Eén keer in de vier jaar kiezen de kiesgerechtigden rechtstreeks de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit eenentwintig leden. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De burgemeester heeft geen stemrecht in de gemeenteraad.

Griffie

Om de zelfstandige positie van de raad ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders te waarborgen, beschikt de gemeenteraad over eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. De griffie bestaat uit de raadsgriffier, de commissiegriffier en de griffiemedewerker.

De taak van de griffie is het ondersteunen en adviseren van de gemeenteraad. Zij zorgt ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad goed worden voorbereid. De griffie regelt de informatievoorziening van en naar de gemeenteraad en stelt de politieke agenda op. De griffier en de commissiegriffier zorgen ook voor meer inhoudelijk advies aan raadsleden, bijvoorbeeld bij initiatiefvoorstellen, moties en amendementen.

Voor inwoners en lokale organisaties is de griffie hèt aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met de gemeenteraad en de raadscommissies

Raadscommissies

De gemeenteraad laat zich adviseren door drie raadscommissies:
- de commissie Wonen, Ruimte en Groen
- de commissie Mens en Samenleving
- de commissie Burger en Bestuur

Commissie Wonen, Ruimte en Groen
De voorzitter van de commissie is de heer Sjoerd van den Dool.
Beleidsvelden
- Ruimtelijke ordening
- Grondzaken
- Volkshuisvesting
- Bouw- en woningtoezicht
- Monumenten
- Civiele techniek
- Infrastructuur
- Verkeer en vervoer
- Milieu
- Gemeentereiniging
- De fysieke aspecten van regionale samenwerking

Commissie Mens en Samenleving
De voorzitter van de commissie is mevrouw Jolien Schroot.
Beleidsvelden
- Sociale zaken
- Gezondheidszorg
- Gehandicapten
- Ouderen
- Jeugd
- Onderwijs en scholen
- Kinderopvang
- Emancipatie
- Kunst en cultuur
- Sport
- De sociale aspecten van regionale samenwerking

Commissie Burger en Bestuur
De voorzitter van de commissie is de heer Cees Bremmer.
Beleidsvelden
- Algemeen bestuurlijke aangelegenheden
- Burgerzaken
- Openbare orde en veiligheid
- Politie- en brandweeraangelegenheden
- Communicatie en mediabeleid
- Informatisering en automatisering
- Ontwikkelingssamenwerking
- Financiën
- Economie en toerisme
- Bestuurlijke en veiligheidsaspecten van regionale  samenwerking
- Huishouding van de raad