Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Op deze website zijn alle vergaderstukken vanaf 2012 te vinden. Door een zoekterm in te vullen in het zoekveld bovenaan de webpagina kunt u relevante stukken en agendapunten vinden.
Daarnaast kunt u een zoekopdracht uitvoeren in de app Open Raadsinformatie. Deze app is ontwikkeld door het Actieplan Open Overheid, samen met VNG Realisatie en Open State Foundation. Hij ontsluit raadsdocumenten van vele aangesloten gemeenten. Via onderstaande link kunt u zoeken in de raadsstukken van Voorschoten.

U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen op de gemeenteraad. Dat kunt u doen omdat u iets onder de aandacht van de raad wilt brengen of omdat u invloed wilt uitoefenen op een voorliggend raadsbesluit.


Inspreken bij de commissie
U kunt in iedere commissievergadering inspreken. Dat kan gaan over onderwerpen die op de agenda staan of andere onderwerpen. U kunt zich voor het inspreken aanmelden bij de griffie, via griffie@voorschoten.nl of (088) 6549620. Vermeld altijd het onderwerp waarover u wilt inspreken.


Brief sturen
U kunt een brief sturen aan de gemeenteraad. Wij plaatsen uw brief op de lijst van ingekomen stukken die in iedere raadsvergadering op de agenda staat. De raad besluit hoe uw brief afgehandeld zal worden. U stuurt uw brief bij voorkeur via e-mail naar griffie@voorschoten.nl. Maar u kunt hem ook per post sturen naar: Postbus 393, 2250 AJ, Voorschoten.


Werkbezoek
U kunt de raad uitnodigen voor een werkbezoek op locatie. Zo krijgt de raad een beeld van een opgave of probleem dat speelt in het dorp. Neem contact op met de griffie om een werkbezoek aan te vragen.


Petitie indienen
Als u over een onderwerp veel steun heeft ontvangen of veel handtekeningen heeft verzameld, kunt u de steunbetuiging aan de gemeenteraad aanbieden. Meestal gebeurt dat voorafgaand aan een raadsvergadering. In overleg met u zal gekeken worden wanneer dat kan en hoe laat. Hiervoor kunt u contact opnemen met de griffie.


Burgerinitiatief
Middels een burgerinitiatief kunt u als inwoner een onderwerp agenderen voor bespreking door de raad. Dit kan als tenminste honderd inwoners het initiatief ondersteunen. Uw initiatief moet aan de vereisten voldoen die zijn gesteld in de Verordening op het burgerinitiatief 2004. Klik op de link hieronder voor meer informatie.

De raad vergadert volgens een vaste cyclus van vier weken. De eerste drie weken zijn de commissievergaderingen (Wonen, Ruimte, Groen - Mens en Samenleving - Burger en Bestuur) en in de vierde week is de raadsvergadering. De vaste vergaderavond is donderdag. Gemiddeld zijn er 8 tot 10 vergadercycli in een jaar. Door op onderstaande link te klikken ziet u alle vergaderdata van dit jaar (en eventueel het volgende jaar).

Als u iets wilt bespreken met een fractie of met een individueel raadslid, dan kunt u zonder tussenkomst van de griffie contact opnemen. Op de Wie-is-wie pagina van deze website vindt u de contactgegevens.

Om invulling te geven aan de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken heeft de raad diverse middelen ter beschikking. Een van de belangrijkste is het budgetrecht. Dit is het recht van de raad om de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. De raad beslist dus over de verdeling van het beschikbare geld. De raad stelt ook de jaarrekening vast. Bij de jaarrekening legt het college verantwoording af over de besteding van het geld en het gevoerde beleid. Voor de controle van de jaarrekening wijst de gemeenteraad een accountant aan.

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van alle partijen en de burgemeester zit het presidium voor. Het presidium doet aanbevelingen aan de raad over de organisatie van de werkzaamheden van de raad en de raadscommissies. Ook stelt het presidium de lange termijnagenda vast. Het bespreekt geen inhoudelijke onderwerpen en voert ook geen politieke debatten.

U kunt inspreken bij iedere commissievergadering, niet bij de raadsvergadering. Dat kan gaan over onderwerpen die op de agenda staan of andere onderwerpen die u bezighouden. Aanmelden kan bij de griffie en vermeld hierbij altijd het onderwerp. Inspreken kan niet over individuele aangelegenheden, klachten tegen ambtenaren of het gemeentebestuur en onderwerpen waartegen bezwaar of beroep is ingesteld.

Alle politieke partijen hebben hun eigen website met informatie over hun fractieleden en standpunten. Op onderstaande website vind u links naar de websites van de politieke fracties.

De vergaderingen van de commissies en raad zijn openbaar. Dat betekent dat alle vergaderstukken in principe ook openbaar zijn en te vinden voor iedereen via deze website.


Wat gebeurt er als u een brief of e-mail hebt gestuurd aan de raad? In iedere raadsvergadering staat een lijst met alle ingekomen post op de agenda. De raad besluit hoe die post moet worden afgehandeld. De inhoud van uw bericht staat daarom openbaar op de raadsagenda. Uw persoonsgegevens zijn hierbij niet zichtbaar. De gemeente mag deze persoonsgegevens niet publiceren. Raadsleden kunnen in een beveiligde omgeving uw persoonsgegevens wel zien.


Wat gebeurt er als u inspreekt in de commissievergadering? Ook de commissievergaderingen zijn openbaar. Inspreken kan niet anoniem. Bij het aanmelden om in te spreken informeert de griffie u hierover.