Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten

donderdag 21 januari 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Online

Voorzitter
Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezig zijn de commissieleden: zie bijgevoegde presentielijst.
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:53:41 - 00:55:35 - Cees Bremmer
  00:55:36 - 00:59:20 - Charlie Aptroot
  00:59:21 - 00:59:53 - Cees Bremmer
  00:59:54 - 01:01:20 - Rene Zoetemelk
  01:01:21 - 01:02:59 - Albert Deuzeman
  01:03:00 - 01:04:25 - Hans van der Elst
  01:04:26 - 01:05:30 - Saskia Boom
  01:05:31 - 01:07:38 - Ad de Graaf
  01:07:39 - 01:09:15 - Sjoerd van den Dool
  01:09:16 - 01:11:34 - Erik Maassen
  01:11:35 - 01:17:12 - Charlie Aptroot
  01:17:13 - 01:17:42 - Cees Bremmer
  01:17:43 - 01:18:20 - Marleen Persoon
  01:18:21 - 01:19:53 - Rene Zoetemelk
  01:19:54 - 01:20:20 - Saskia Boom
  01:20:21 - 01:21:00 - Rene Zoetemelk
  01:21:01 - 01:22:05 - Albert Deuzeman
  01:22:06 - 01:22:41 - Saskia Boom
  01:22:42 - 01:23:42 - Ad de Graaf
  01:23:43 - 01:26:27 - Erik Maassen
  01:26:33 - 01:29:30 - Charlie Aptroot
  01:29:31 - 01:30:08 - Cees Bremmer
 2. 2

  Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
  Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
  1. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken.
  2. Insprekers die hierover niet beschikken, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is.
  3. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
  Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
  De volgende insprekers hebben zich gemeld (allen over agendapunt 5 Gebruik openbaar water Hofvliet)
  - de heer J. Kleyweg
  - de heer P. Verkuilen
  - de heer K. Gijsbers

  Besluit

  De heren Kleyweg, Verkuilen en Gijsbers spreken in over het agendapunt Gebruik openbaar water in de Hofvliet en beantwoorden enkele vragen uit de commissie.

  01:36:10 - 01:37:37 - Cees Bremmer
  01:37:38 - 01:42:30 - Erik Maassen
  01:42:31 - 01:48:30 - Ad de Graaf
  01:48:31 - 01:54:19 - Sjoerd van den Dool
  01:54:20 - 01:55:44 - Saskia Boom
  01:55:45 - 01:56:49 - Erik Maassen
  01:56:50 - 01:58:30 - Saskia Boom
  01:58:31 - 02:00:41 - Rene Zoetemelk
  02:00:42 - 02:03:08 - Marleen Persoon
  02:03:09 - 02:08:07 - Paul 't Lam
  02:08:08 - 02:09:20 - Erik Maassen
  02:09:21 - 02:09:54 - Paul 't Lam
  02:10:00 - 02:14:50 - Hans van der Elst
  02:14:51 - 02:15:26 - Sjoerd van den Dool
  02:15:27 - 02:19:00 - Hans van der Elst
  02:19:01 - 02:21:07 - Cees Bremmer
  02:21:08 - 02:38:01 - Paul de Bruijn
  02:38:02 - 02:39:40 - Cees Bremmer
  02:39:41 - 02:41:00 - Erik Maassen
  02:41:01 - 02:43:10 - Ad de Graaf
  02:43:11 - 02:45:40 - Sjoerd van den Dool
  02:45:41 - 02:46:35 - Saskia Boom
  02:46:36 - 02:49:05 - Rene Zoetemelk
  02:49:06 - 02:49:35 - Saskia Boom
  02:49:36 - 02:50:40 - Ad de Graaf
  02:50:41 - 02:51:05 - Saskia Boom
  02:51:06 - 02:52:34 - Marleen Persoon
  02:52:35 - 02:53:39 - Paul 't Lam
  02:53:40 - 02:54:42 - Hans van der Elst
  02:54:43 - 03:00:40 - Paul de Bruijn
  03:00:41 - 03:01:04 - Hans van der Elst
  03:01:05 - 03:01:25 - Paul de Bruijn
  03:01:26 - 03:03:27 - Cees Bremmer
 3. 3

  De Rekenkamercommissie (RKC) Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg heeft een verkennend onderzoek gedaan naar ‘De impact van de lockdown op het functioneren van de lokale democratie’. Het onderzoek richt zich op de periode half maart 2020 tot het zomerreces in juli 2020.
  Conform protocol krijgt de RKC de gelegenheid om het rapport eerst in de commissie toe te lichten. Hierna kan de commissie vragen technische stellen aan de afvaardiging van de RKC. Namens de RKC zijn de heren Dolf Kamermans (voorzitter) en Gerard Lappee (secretaris) aanwezig.
  In de commissie B&B van februari wordt het rapport inhoudelijk besproken.

  Besluit

  De heer Kamermans, voorzitter van de Rekenkamercommissie, geeft een presentatie over verkennend onderzoek naar ‘De impact van de lockdown op het functioneren van de lokale democratie’ en beantwoordt enkele vragen uit de commissie. De presentatie is bij dit agendapunt gevoegd.

  00:21:26 - 00:22:33 - Cees Bremmer
  00:28:01 - 00:28:46 - Cees Bremmer
  00:28:47 - 00:29:12 - Hans van der Elst
  00:29:13 - 00:29:46 - Albert Deuzeman
  00:29:47 - 00:30:22 - Marleen Persoon
  00:30:23 - 00:31:00 - Rene Zoetemelk
  00:31:01 - 00:32:30 - Adriaan Andringa
  00:32:31 - 00:33:04 - Katrien van Meenen
  00:33:05 - 00:34:00 - Ad de Graaf
  00:42:51 - 00:43:23 - Marleen Persoon
  00:44:11 - 00:45:46 - Adriaan Andringa
  00:45:47 - 00:46:20 - Cees Bremmer
 4. 4

  Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

  Besluit

  Dhr. Van den Dool en de wethouders Cramwinckel en Spil koppelen terug uit AB Holland Rijnland, waaronder het Regionaal Investeringsfonds (niet besteed budget wordt in portefeuille gehouden, maar niet zonder vraag aan het AB besteed), woningbouw en strategische agenda ruimte (raden betrekken; hierover doorpraten in sessie raadsleden/college op 11 februari).

  03:03:28 - 03:04:05 - Hans van der Elst
  03:04:06 - 03:05:50 - Paul 't Lam
  03:05:51 - 03:06:20 - Katrien van Meenen
  03:06:21 - 03:07:13 - Adriaan Andringa
  03:07:14 - 03:07:55 - Hugo Nordkamp
  03:07:56 - 03:08:29 - Rene Zoetemelk
  03:08:30 - 03:12:31 - Charlie Aptroot
 5. 5

  In de raadsvergadering van 11 juni jl. stond een inwonersbrief van 19 mei over het zwemverbod aan de Hofvliet op de lijst ingekomen stukken. Op verzoek van de CDA-fractie is afgesproken dat, voordat een antwoord naar de bewoners gaat, dit onderwerp eerst wordt besproken in de commissie Burger en Bestuur. Het onderwerp stond op de agenda van 2 juli jl., maar is door tijdgebrek doorgeschoven. Inmiddels ligt er een informatiebrief (092) waarin staat welk besluit het college van plan is te nemen. Het college heeft de bewoners geïnformeerd over het voorgenomen besluit en over de bespreking die eerst in de raadscommissie plaatsvindt. Als achtergrondinformatie zijn toegevoegd: de eerdere informatiebrief (057), genoemde inwonersbrief (1133) en de brief van 18 december jl. aan de omwonenden.

  Besluit

  De meerderheid van de commissie spreekt steun uit voor de voorgenomen lijn van het college om het ‘verboden te zwemmen’-bord niet terug te laten komen, geen maatregelen te nemen om het zwemmen in de Hofvliet tegen te gaan en recreanten te adviseren om alleen te zwemmen op aangewezen zwemwaterlocaties. Een aantal fracties heeft nog vragen bij de onderbouwing van het voorgenomen besluit. De burgemeester zegt toe de onderbouwing onder het voorgenomen besluit nog eens onafhankelijk juridisch te laten toetsen en daarbij na te gaan of het havenreglement toegepast zou kunnen worden. De raad wordt geïnformeerd over de uitkomst van de juridische toets en het te nemen besluit. De inhoudelijke insteek van het college is hierbij om zwemmen niet te verbieden. Wel zal het college kijken of het mogelijk is een bordje te plaatsen dat verwijst naar relevante regels in de APV.

 6. 6

  De Gemeenteraad wordt gevraagd de Gebiedsvisie Centrum Voorschoten vast stellen. Deze gebiedsvisie geldt als ontwikkelkader voor de actualisatie van de Economische Visie op het gebied van horeca en detailhandel, de Economische Agenda en als sectorale inbreng voor ruimtelijke kaders in de toekomst.

  Besluit

  In de commissie wordt de gebiedsvisie verschillend gewogen, van wervend, noodzakelijk en een goede beweging voor Voorschoten tot vaag, onvoldoende in balans voor verschillende doelgroepen en belangen (wonen vs. bedrijvigheid in wijken), te terughoudend in de rol van de gemeente en onduidelijk over de status. De wethouder licht toe dat de uitwerking plaatsvindt onder gemeentelijk regie op hoofdlijnen en binnen bestaande kaders als de woonvisie, waarmee verschillende doelgroepen tot hun recht komen. Waar gewenste projecten niet binnen de kaders passen, wordt dit eerst aan de raad voorgelegd. De portefeuillehouder kan zich vinden in de suggestie om in het besluit niet de term ontwikkelkader maar bijvoorbeeld ontwikkelvisie te gebruiken. Het gaat nu niet om een strikt kader waaruit alle elementen gerealiseerd worden, maar om een visie, een inspiratiestuk als basis om verder te kijken richting de Economische Agenda, de actualisatie van de Economische Visie en ruimtelijke kaders die ter vaststelling naar de raad gaan. Relevante partijen worden hierin betrokken. Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 28 januari.

  00:46:56 - 00:47:36 - Cees Bremmer
  00:47:37 - 00:51:37 - Sjoerd van den Dool
  00:51:38 - 00:52:56 - Marcel Cramwinckel
  00:53:10 - 00:53:40 - Erika Spil
 7. 7

  In het college van 15 december 2020 is het Evenementenbeleid Voorschoten 2021 vastgesteld. Zie daarvoor de informatiebrief die als achtergrondinformatie is bijgevoegd. Onderdeel van het beleid zijn aangepaste geluidsnormeringen. De gemeenteraad wordt verzocht daartoe een evenementenartikel in de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2020 (APV) aan te passen. Het voorstel is om bij meldingsplichtige evenementen de maximumnormen van 75 dB(A) en 87 dB(C) (bastonen) vast te stellen.

  Besluit

  Op vragen uit de commissie geeft de burgemeester aan dat de voorgestelde normen algemeen aanvaard zijn, ook in andere gemeenten worden gebruikt en op draagvlak kunnen rekenen. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.
  De fractie van GroenLinks kondigt een motie aan over een verbod op heliumballonnen.

  00:00:02 - 00:03:55 - Cees Bremmer
 8. 8

  Met het voorstel krijgen bezwaarmakers het recht om hun bezwaarschrift mondeling toe te lichten tijdens een ambtelijke hoorzitting. Nu kan dat alleen bij de externe commissie bezwaarschriften. Niet voor iedere bezwaarmaker is een hoorzitting bij de commissie bezwaarschriften het meest passend, bijvoorbeeld omdat de afhandelingstermijn lang is of omdat dit als formeel kan worden ervaren. Met de nieuwe verordening wordt maatwerk mogelijk, doordat in plaats van horen door de commissie, ook horen door een ambtenaar mogelijk is.
  Zowel de raad, het college als de burgemeester zijn verplicht een regeling te hebben voor deze bezwaarschriftencommissie. Kiezen voor één verordening, zorgt ervoor dat bezwaren tegen besluiten van raad, college of burgemeester op één manier worden behandeld. De verordening wordt vastgesteld door ieder bestuursorgaan afzonderlijk, dus raad, college en burgemeester.

  Besluit

  De burgemeester zegt toe dat het college periodiek aan de raad rapporteert over de uitvoering van de nieuwe verordening. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 28 januari.

  00:03:00 - 00:03:55 - Cees Bremmer
  00:16:48 - 00:17:30 - Cees Bremmer
  00:17:31 - 00:17:46 - Rene Zoetemelk
  00:17:47 - 00:18:59 - Erik Maassen
  00:19:00 - 00:19:13 - Cees Bremmer
  00:19:14 - 00:20:08 - Albert Deuzeman
 9. 9

  Dit agendapunt is bedoeld om de portefeuillehouder aandachtspunten mee te geven voor het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland van 27 januari 2021. Een oplegnotitie is bijgevoegd.

  Besluit

  Naar aanleiding van de annotatie geeft dhr. Andringa (D66) mee om in de geannoteerde agenda's met betrekking tot jeugdhulp niet alleen te verwoorden dat Voorschoten in de Leidse regio formeel nog geen stem heeft, maar ook wat Voorschoten inhoudelijk zou moeten inbrengen. Daarnaast verzoekt hij de wethouder de raad te informeren over de stand van zaken met de omklap sociaal domein / jeugdhulp.

 10. 10

  Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.

  Besluit

  Geen bijzonderheden.

  03:12:32 - 03:13:35 - Cees Bremmer
  03:13:36 - 03:13:59 - Rene Zoetemelk
  03:14:00 - 03:17:04 - Marleen Persoon
  03:17:05 - 03:17:26 - Katrien van Meenen
  03:17:27 - 03:17:55 - Hans van der Elst
  03:17:56 - 03:21:00 - Charlie Aptroot
  03:21:01 - 03:21:35 - Cees Bremmer
 11. 11

  Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

  Besluit

  Van dit punt is geen gebruik gemaakt.

  03:21:20 - 03:21:35 - Cees Bremmer
  03:21:36 - 03:22:58 - Adriaan Andringa
 12. 12

  03:22:59 - 03:23:30 - Cees Bremmer
  03:23:31 - 03:24:00 - Albert Deuzeman
  03:24:01 - 03:24:20 - Paul de Bruijn