Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten

donderdag 9 december 2021

20:30 - 23:00
Locatie

Online

Voorzitter
Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezig zijn de commissieleden Andringa, Deuzeman, Van den Dool, Van der Elst, Van den Ende, De Graaf, Lippinkhof, Maassen, Van Meenen, Van Oostrum, Persoon, Spaans en Zoetemelk. Afgemeld: mw. Boom.
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 2

  Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd, waarna de commissie vragen kan stellen.
  Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
  1. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken.
  2. Insprekers die hierover niet beschikken, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is.
  3. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
  Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

  Besluit

  Van dit punt is geen gebruik gemaakt.

 3. 3

  Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

  Besluit

  Van dit punt is geen gebruik gemaakt.

 4. 4

  Het college informeert door middel van de najaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2021. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste acht maanden van 2021. Daarmee wordt ook al getracht een verwachting over het resultaat van het jaar 2021 te geven. Op basis van deze najaarsnota stelt de raad de financiële kaders voor 2021 bij.
  In een aparte bijlage wordt gerapporteerd over de projecten, programma’s en projecten van derden. Indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven wordt in voorkomende gevallen beleidsinhoudelijk verslag gedaan.

  Besluit

  Besluit: de commissie reageert in grote lijnen positief op het algemene financiële beeld en het financiële beheer door de gemeentelijke organisatie. Er is een aantal vragen ter toelichting gesteld en beantwoord. Het agendapunt gaat als bespreekpunt naar de raadsvergadering.

 5. 5

  De raad geeft voor de controle op de Jaarrekening opdracht aan de accountant en stelt hiervoor het geactualiseerde normenkader Voorschoten vast. Het onderwerp is technisch besproken in commissie Planning & Control van 24 november, wordt inhoudelijk besproken in deze commissie Burger & Bestuur en ligt ter besluitvorming voor in de raadsvergadering van 16 december.

  Besluit

  Het voorstel kan rekenen op brede steun en gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering.

 6. 6

  Het voorstel betreft aanpassingen van de Financiële Verordening en de Nota Activabeleid. De aanpassingen hebben te maken met het terugdraaien van de restwaardesystematiek en het anders omgaan met het verantwoorden en muteren van reserves in de jaarrekening.

  Besluit

  De wethouder zegt toe voor de raadsvergadering een nadere toelichting op de werking van de voorgestelde afspraken over het muteren van reserves naar de raad te sturen.
  De wethouder zegt toe voor de raadsvergadering schriftelijk terug te komen op de vraag waarom in artikel 11, lid 5 van de derde wijziging van de Financiële verordening staat: “en bevinden zich altijd binnen de begrote reservemutatie.” Geldt hiervoor niet al het budgetrecht van de raad en zijn de woorden daarmee niet overbodig?
  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering, onder voorbehoud van afdoening naar tevredenheid van genoemde toezeggingen.

 7. 7

  De Gemeenteraad wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen voor een Regisseur Ondermijning. Deze gaat richting en invulling geven aan de aanpak van ondermijning. De regisseur zal tevens het Bibob-proces optimaliseren en stroomlijnen (wet Bibob: wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

  Besluit

  Hoewel het belang van de aanpak van ondermijning breed wordt onderschreven, roept het voorstel de nodige vragen op, zoals de inhoudelijke onderbouwing, de omvang van de formatievraag en de mogelijkheden tot samenwerking met omliggende gemeenten. De burgemeester licht het voorstel nader toe en onderstreept daarbij de noodzaak van de inzet en het belang om als gemeente hierin zelf een eigen positie te hebben. De commissie concludeert dat dit agendapunt een vergadercyclus wordt doorgeschoven, waarbij de burgemeester eerst een besloten informatiebijeenkomst voor de fractievoorzitters organiseert.

 8. 8

  De mogelijke ontwikkeling van een Multifunctionele Accommodatie in relatie tot andere vastgoedprojecten is nog in onderzoek. Het is daarom nodig het Cultureel Centrum langer open te houden. Het voorstel is om hiertoe voor 2022 € 40.000 beschikbaar te stellen.

  Besluit

  Het voorstel kan rekenen op brede steun en gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering.

 9. 9

  De raad wordt gevraagd de belastingverordeningen vast te stellen op basis waarvan de gemeente in 2022 belasting heft. De tarieven zijn gebaseerd op de vastgestelde begroting 2022. Met het vaststellen van de begroting heeft de raad de belastingverordeningen die op dat moment al vastgesteld konden worden al vastgesteld. De resterende verordeningen worden nu vastgesteld.

  Besluit

  Het voorstel kan op brede steun rekenen. Het voorstel gaat op verzoek van de SP-fractie als bespreekpunt naar de raadsvergadering.

 10. 10

  Omdat het contract met de huidige accountant na 2021 afloopt, wijst de raad voor de periode 2022-2025 een nieuwe accountant aan. Na een aanbestedingsprocedure en beoordeling door de selectiecommissie wijst de raad Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. aan als accountant.

  Besluit

  Het voorstel kan rekenen op brede steun en gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering.

 11. 12

  Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.

  Besluit

  Van dit punt is geen gebruik gemaakt.

 12. 13

  Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

  Besluit

  Van dit punt is geen gebruik gemaakt.

 13. 14
  Sluiting