Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten

donderdag 3 juni 2021

19:30 - 21:00
Locatie

online

Voorzitter
Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zette

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezig zijn: Adriaan Andringa, Albert Deuzeman, Sjoerd van den Dool, Hans van der Elst, Ad de Graaf, Peter Paul Lippinkhof, Erik Maassen, Katrien van Meenen, Hugo Nordkamp, Marleen Persoon, Nicole Spaans en René Zoetemelk.
  Afwezig is: Saskia Boom.

 2. 2

  Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
  Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
  1. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken.
  2. Insprekers die hierover niet beschikken, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is.
  3. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
  Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

  Besluit

  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 3. 3

  Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

  Besluit

  Wethouder Spil meldt dat in het portefeuillehoudersoverleg Holland Rijnland is gesproken over het hervatten van de dienstregeling openbaar vervoer.

 4. 4

  De Economische Visie 2016-2019 is geactualiseerd. Ook is de Economische Agenda 2021-2024 opgesteld. Het beleid richt zich erop om een impuls te geven aan de economie in Voorschoten, met een aantrekkelijk vestigingsklimaat, voldoende werkgelegenheid en een goed voorzieningenniveau. Voor de ontwikkeling van de Economische Agenda is voorkantsturing toegepast (vaststelling startnotitie: raadsvergadering 5 maart 2020). En op 28 januari jl. stelde de raad de Gebiedsvisie Centrum Voorschoten vast als ‘ontwikkelkader voor de actualisatie van de Economische Visie op het gebied van horeca en detailhandel, de Economische Agenda en als sectorale inbreng voor ruimtelijke kaders in de toekomst’. De geactualiseerde Economische Visie en de Economische Agenda liggen ter vaststelling voor.

  Besluit

  De meerderheid van de commissie is positief over het voorstel. Verschillende fracties vragen aandacht voor onder andere: spanning tussen ambities en uitvoering, bereikbaarheid en mobiliteit, de beschikbare financiën voor de uitvoering en het snel tot uitvoering overgaan. De fracties van PvdA en ONS zijn kritisch en missen focus en SMART geformuleerde doelstellingen.

 5. 5

  De jaarrekening is de beleidsmatige en financiële jaarafsluiting voor de gemeente. Hiermee legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over 2020. Het jaar sluit af met een voordelig resultaat van € 1.738.851. Na bestemming wordt dit bedrag met € 1.825.297 verlaagd tot een nadelig jaarrekeningresultaat van € 86.446, die gedekt wordt door een onttrekking aan de concernreserve. De raad wordt gevraagd de jaarrekening en bijbehorende besluiten vast te stellen. Commissie P&C heeft de jaarrekening op 26 mei jl. technisch besproken. De inhoudelijke bespreking vond plaats in de commissie Burger en Bestuur van 3 juni. In deze raadsvergadering vindt de politieke beraadslaging plaats en, in afwachting van de rapportage door de accountant, op 8 juli de besluitvorming.

  Besluit

  De commissie is verdeeld over de jaarrekening. Er worden zorgen geuit over het doorschuiven van veel taken. Diverse fracties verzoeken het college om bij de kadernota een afweging over het al dan niet inhalen van uitgestelde taken voor te leggen. Ook zijn er vraagtekens bij het grote resultaatsverschil tussen de najaarsnota en de jaarrekening. Enkele fracties zouden graag bij de jaarrekening ook de 'stoplichten' uit voor- en najaarsnota terugzien. De wethouder geeft aan in de commissie P&C van oktober hierover verder van gedachten te willen wisselen. De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van D66 over de onderbegroting van het wachtgeld (eventueel vertrouwelijk). (toezegging)

 6. 6

  Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.

  Besluit

  Geen opmerkingen.

 7. 7

  Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

  Besluit

  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 8. 8

  Besluit

  Ca. 21.00 uur.