Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten

donderdag 4 november 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Online

Voorzitter
Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezig zijn de commissieleden Andringa, Boom, Deuzeman, Van den Dool, Van der Elst, Van den Ende, De Graaf, Lippinkhof, Maassen, Van Meenen, Van Oostrum, Persoon, Spaans en Zoetemelk.
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 2

  Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
  Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
  1. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken.
  2. Insprekers die hierover niet beschikken, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is.
  3. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
  Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

  Besluit

  Van dit agendapunt is geen gebruik gemaakt.

 3. 3

  Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

  Besluit

  De heren Van den Dool en Zoetemelk koppelen terug uit het Algemeen Bestuur Holland Rijnland (onder meer: structurele financiële overschrijding, gesprek nieuwe directeur, commissie raadsleden over ontwikkelingen Holland Rijnland waar Van den Dool aan zal deelnemen). De griffie zal de presentatie van de directeur Holland Rijnland verspreiden.

 4. 4

  In het herstelplan uit 2017 is besloten tot sluiting van het cultureel centrum. De in het coalitieakkoord opgenomen oprichting van een Multifunctionele accommodatie (MFA) op de locatie bibliotheek leek in eerste instantie niet haalbaar. Daarom zijn alternatieven bekeken op de locatie Kruispuntkerk en nieuwbouw. Op 10 december 2020 heeft de raad deze alternatieven zoals beschreven in een rapport van het bureau BBN besproken. De raad heeft het college opdracht gegeven tot het uitwerken van de voorkeursvariant tot een Definitief Ontwerp met een business case, zodat een definitief besluit kan worden genomen. Dit voorstel bevat de gevraagde uitwerking.

  Besluit

  De (voorlopige) standpunten lopen uiteen van steun voor het voorstel, als gegeven de omstandigheden optimale oplossing, tot het onthouden van steun hieraan vanwege onder meer de financiële paragraaf en samenhang met andere investeringsopgaven. Het onderwerp komt als bespreekpunt op de raadsagenda van 11 november.

 5. 5

  De programmabegroting 2022 ligt ter vaststelling door de gemeenteraad voor. Het betreft zowel de financiën als het beleid voor het komende jaar. Daarnaast moet een aantal belastingverordeningen voor 2022 worden vastgesteld.

  Besluit

  De fracties spreken zich in grote lijnen positief uit over de begroting, waarover de politieke bespreking in de raadsvergadering van 11 november wordt vervolgd.
  Het college zegt toe het gele kader op bladzijde 33 onderaan aan te passen: de OZB stijgt namelijk met meer dan de inflatie, zoals ook uit blz. 34 blijkt.
  Het college zegt verder toe de raad met een rekenvoorbeeld te informeren over de mogelijkheid van het instellen van een kapitaaldekkingsreserve en verlaging van de jaarlijkse exploitatielasten die hiermee gepaard gaat.

 6. 6

  De raad wordt voorgesteld om de verordening bedrijveninvesteringszone (BIZ) Dobbewijk 2022 vast te stellen. De BIZ is een instrument waarmee in een afgebakend gebied een heffing van ondernemers (BIZ-bijdrage) kan worden ingevoerd ten gunste van dit gebied. De BIZ-Vereniging Dobbewijk heeft een activiteitenplan opgesteld voor de komende vijf jaar. De activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling in de openbare ruimte. Een voorwaarde voor het in werking treden van de BIZ is dat bij de draagvlakmeting een meerderheid aangeeft de BIZ te steunen. De draagvlakmeting wordt georganiseerd door de gemeente na het vaststellen van de verordening door de raad.

  Besluit

  De fracties spreken zich positief uit over de Bedrijveninvesteringszone, met uitzondering van de SP-fractie die hier geen voorstander van is. In antwoord op vragen over detailhandel in strijd met het bestemmingsplan, geeft de wethouder aan dat hierover met betrokkenen wordt gesproken, dat informatie wordt verstrekt over de regels en dat waar nodig wordt gehandhaafd. Het punt gaat als hamerstuk naar de raadsagenda van 18 november.

 7. 7

  De gemeenteraad heeft afgelopen jaren stappen gezet om meer sturing te krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten onderling, zoals Holland Rijnland, Omgevingsdienst, GGD, Veiligheidsregio en Belastingsamenwerking. Grip begint bij goede informatie over inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij deze regelingen. De raad wordt met bijgevoegde stukken geïnformeerd over de gezette stappen naar meer grip op de regelingen en krijgt een voorstel voorgelegd over een dashboard voor het volgen van genoemde informatie.

  Besluit

  De commissieleden spreken zich positief uit over het voorstel, dat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 18 november gaat.
  De heer Van den Dool vraagt te kijken of de juiste bijlage dashboard is toegevoegd. [noot griffier: dit was een versie waarin de wijzigingen nog waren aangegeven; voor de raad wordt de 'schone' versie bijgevoegd]

 8. 8

  De gemeenten Voorschoten en Wassenaar hebben samengewerkt in de Werkorganisatie Duivenvoorde. Inmiddels hebben beide gemeenten weer eigen personeel. Zij werken nog wel samen op basis van dienstverleningsovereenkomsten. Daarin is afgesproken dat Voorschoten voor Wassenaar de taken voor de maatschappelijke ontwikkeling vervult. Bij de dienstverlening neemt personeel van de gemeente Voorschoten besluiten namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar. Afgesproken is dat bezwaren tegen deze besluiten worden behandeld in Voorschoten op de in Voorschoten gebruikelijke wijze. Om dat mogelijk te maken wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de verordening over de behandeling van bezwaarschriften te wijzigen.

  Besluit

  Over het voorstel worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 18 november.

 9. 9

  Alliander NV heeft haar aandeelhouders verzocht om versterking van de kapitaalstructuur voor investeringen ter verbetering van de energie-infrastructuur. Met dit raadsvoorstel wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten over het voornemen van het college om positief te reageren op het verzoek om daartoe deel te nemen aan een te verstrekken obligatielening.

  Besluit

  De commissie spreekt zich overwegend positief uit over het voorstel, dat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 18 november gaat.

 10. 10

  Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.

  Besluit

  Van dit agendapunt is geen gebruik gemaakt.

 11. 11

  Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

  Besluit

  Van dit agendapunt is geen gebruik gemaakt.

 12. 12
  Sluiting