Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten

donderdag 1 juli 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Online

Voorzitter
Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Bericht van verhindering is ontvangen van dhr. Lippinkhof. (en dhr. Zeelt: lid?!)
  Aanwezig zijn: dhr. Andringa, mw. Boom, dhr. Deuzeman, dhr. Van den Dool, dhr. Van der Elst, dhr. De Graaf, dhr. Maassen, mw. Van Meenen, dhr. Nordkamp, dhr. Van Oostrum, mw. Persoon, mw. Spaans en dhr. Zoetemelk.
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 2

  Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
  Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
  1. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken.
  2. Insprekers die hierover niet beschikken, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is.
  3. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
  Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
  De heer W. Snoeker spreekt in over de Multifunctionele Accommodatie.

  Besluit

  De heer W. Snoeker spreekt in over de Multifunctionele Accommodatie. Hij beantwoordt samen met de heer H. Kranendonk vragen uit de commissie. Dit onderwerp komt terug bij punt 6.

 3. 3

  Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

  Besluit

  De heren Zoetemelk en Van den Dool koppelen terug uit het AB Holland Rijnland (o.m. financiële stukken, Regionale Omgevingsstrategie, Regionale Strategie Mobiliteit, brief gemeenten Duin- en Bollenstreek over tijdigheid stukken).

 4. 4

  Deze voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage over de lopende begroting van 2021 en loopt tot en met maart. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de voortgang op beleid. De raad wordt voorgesteld een wijziging van de begroting vast te stellen.
  De voorjaarsnota wordt in alle drie de vakinhoudelijke commissies geagendeerd. In de commissie B&B worden alleen die onderdelen uit de voorjaarsnota besproken die behoren tot het taakgebied van deze commissie.

  Besluit

  De commissie vraagt onder meer aandacht voor de relatief grote afwijkingen in de uitgaven t.o.v. de begroting. Het college licht toe dat dit voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door schommelingen in de inkomsten afkomstig van het rijk. Verschillende fracties hebben vragen bij de sturing op de beheerportefeuille, waaronder het riool. Het college licht toe dat de aanpak verschuift naar risicogestuurd en integraal werken; hier volgt later een informatiebrief over.
  Over het aanvullend krediet Leidseweg Noord (beslispunt 3) leven vragen over de tijdigheid van informatie aan de raad. Het college komt hier schriftelijk op terug bij de beantwoording van de art. 39-vragen van PvdA en CDA over dit onderwerp.


  Het college zegt toe na te gaan of de veronderstelling van dhr. De Graaf (PvdA) klopt dat het geraamde saldo na verwerking van de meicirculaire niet € 45.000 negatief maar € 193.000 negatief is, en zal dit zo nodig in de informatiebrief over de meicirculaire wijzigen.
  De Voorjaarsnota gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 15 juli.

 5. 5

  De kaderbrief geeft een toelichting op het financieel meerjarenperspectief 2022-2025. De raad wordt gevraagd de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2021 vast te stellen.

  Besluit

  Over de kaderbrief vindt een korte gedachtewisseling plaats en worden enkele vragen beantwoord. De politieke bespreking wordt vervolgd bij de algemene beschouwingen in de raadsvergadering van 8 juli. Over het investeringsplafond en of het maximum aan jaarlijkse afschrijvingslasten een gemiddelde moet zijn of een absolute bovengrens wordt het gesprek vervolgd in de commissie Planning & Control, waarna de raad hier een besluit over kan nemen (zie ook antwoord op technische vraag 412).

 6. 6

  In december 2020 heeft de raad besloten variant 1 uit het zogeheten BBN-rapport uit te laten werken tot een definitief ontwerp. De kern daarvan is de verbouwing van de huidige bibliotheek aan de Wijngaardenlaan tot een volwaardige multifunctionele accommodatie (MFA). Inmiddels heeft de bibliotheek het definitief ontwerp afgerond. Het financiële deel hiervan is op hoofdlijnen uitgewerkt, maar op onderdelen vindt het college verdere uitdieping nodig. De bibliotheek werkt in nauw overleg met de gemeente en andere betrokkenen aan een definitief onderbouwd voorstel. Het college hoopt dit in het najaar ten behoeve van de novembercyclus te kunnen presenteren.
  Als achtergrondinformatie zijn de stukken over het 'burgerinitiatief Met een bruisend centrum, wonen in een attractief, duurzaam en cultureel Voorschoten' bijgevoegd.

  Besluit

  De heer Van Leeuwen, lid van de stuurgroep belast met het project voor de MFA bibliotheek, geeft een presentatie over de voortgang van het plan voor de bibliotheeklocatie. Architect dhr. Brouwers is ook te gast bij dit agendapunt. Naast de (financiële) uitwerking van het definitief ontwerp bibliotheek werkt het college een ‘quick scan’ uit voor het initiatief van inwoners voor de Kruispuntkerk. De quick scan betreft de (on)mogelijkheden en consequenties van sloop, toetsing aan de kaders van het raadsbesluit van 10 december 2020 en risico’s in realiseerbaarheid. De commissie bespreekt de stand van zaken van de MFA-ontwikkeling, mogelijke inhoudelijke voor- en nadelen van genoemde locaties, verschillen in mate van uitwerking en de verwachte, financiële haalbaarheid. Verschillende fracties benadrukken het belang van voortgang in de besluitvorming. In de novembercyclus ligt een voorstel ter besluitvorming voor.

 7. 7

  Dit jaar loopt het contract met de huidige accountant BakerTilly af. Onder regie van de commissie P&C vindt de werving van een nieuwe accountant plaats. Daartoe is in maart en mei respectievelijk een plan van aanpak en een programma van eisen behandeld. De raad wordt voorgesteld het programma van eisen vast te stellen, zodat in de zomer het aanbestedingstraject gestart kan worden.

  Besluit

  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 15 juli.

 8. 8

  Middels een raadpleegbrief is in maart de P&C cyclus geëvalueerd in de commissie P&C. In de raadpleegbrief heeft het college voorgesteld een zogenaamde Nota van wijzigingen als extra product toe te voegen aan de P&C cyclus. Deze geeft inzicht in de algemene financiële stand van zaken en de septembercirculaire is erin verwerkt. Het is een financiële/cijfermatige nota die wordt gevuld door autonome en exogene ontwikkelingen waar de gemeente geen keuzes in heeft. Omdat de raad in maart 2019 de huidige P&C cyclus heeft vastgesteld, ligt deze wijziging nu ook voor ter vaststelling.

  Besluit

  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 15 juli.

 9. 9

  Dit agendapunt is bedoeld om de portefeuillehouder aandachtspunten mee te geven voor het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland van 7 juli 2021.

  Besluit

  De commissie geeft geen aandachtspunten mee aan de portefeuillehouder voor het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland van 7 juli 2021.

 10. 10

  Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.

  Besluit

  Van dit punt is geen gebruik gemaakt.

 11. 11

  Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

  Besluit

  Wethouder Cramwinckel deelt mee dat de accountantsverklaring over de jaarrekening naar verwachting pas 13 juli naar de raad komt. Consequentie is dat de afrondende beraadslaging en besluitvorming over de jaarrekening wordt verplaatst van de raadsvergadering van 8 juli naar de raadsvergadering van 15 juli.

 12. 12
  Sluiting