Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten

donderdag 25 maart 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Online

Voorzitter
Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Besluit: Aanwezig zijn: mw. Boom, dhr. Deuzeman, dhr. Van den Dool, dhr. Van der Elst, dhr. De Graaf, dhr. ’t Lam, dhr. Lippinkhof, dhr. Maassen, mw. Van Meenen, dhr. Nordkamp, mw. Persoon, dhr. Zoetemelk.


  Bericht van verhindering is ontvangen van dhr. Andringa (fractie D66).
  Vaststelling agenda: op voorstel van dhr. Zoetemelk wordt agendapunt 4 ‘Reactie toezichtsbrief provincie Zuid-Holland op de begroting 2021’ verplaatst naar de volgende B&B-vergadering en raadsvergadering in april.

 2. 2

  Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
  Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
  1. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken.
  2. Insprekers die hierover niet beschikken, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is.
  3. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
  Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

  Besluit

  Van dit punt is geen gebruik gemaakt.

 3. 3

  Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

  Besluit

  Van dit punt is geen gebruik gemaakt.

 4. 4

  De provincie heeft als toezichthouder op de gemeentefinanciën geconstateerd dat de programmabegroting 2021 van Voorschoten voldoet aan de criteria voor repressief toezicht. Dit houdt in dat de gemeente de begroting direct kan uitvoeren. De provincie heeft enkele aandachtspunten meegegeven. Er ligt een conceptantwoord ter vaststelling voor.

  Besluit

  Dit punt is komen te vervallen.

 5. 5

  Zoals aangekondigd hebben de colleges van B&W van Wassenaar en Voorschoten besloten om de samenwerking tussen de gemeenten nog voort te zetten op het gebied van Maatschappelijke Ontwikkeling, Informatievoorziening & Automatisering en Post & Archief. Dit gebeurt via gastheerschap door dienstverleningsovereenkomsten. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten over het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Wassenaar ten behoeve van het gastheerschap. Dit gebeurt aan de hand van bespreking van de raadpleegbrief in de raadscommissie.

  Besluit

  De commissie kan zich in grote lijnen vinden in het voornemen tot het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met Wassenaar. Benadrukt wordt dat de raad met het oog op de democratische inbedding de ontwikkelingen wil blijven monitoren. Er worden vragen gesteld over onder meer de flexibiliteit van deze regeling, ook rekening houdend met het voornemen om in het sociaal domein de samenwerking aan te gaan met de Leidse regio. De portefeuillehouder beantwoordt de vragen en licht toe dat onder de nieuwe samenwerking een zakelijk contract ligt, inclusief de mogelijkheid om de samenwerking op te zeggen met een opzegtermijn van twee jaar.

 6. 6

  Dit agendapunt is bedoeld om de portefeuillehouder aandachtspunten mee te geven voor het portefeuillehoudersoverleg Economie en Leefomgeving Holland Rijnland van 31 maart 2021. Een oplegnotitie volgt.

  Besluit

  Er was een gedeelde onvrede in de commissie over de voorbereiding van vergaderingen van Holland Rijnland. De wethouder geeft aan dat binnen Voorschoten al in kleine kring overleg is geweest over het verbeteren van de processen. In het vervolg wordt verder gekeken hoe portefeuillehouders, en raadsleden in het AB, kunnen bevorderen dat stukken tijdig en toegankelijker worden aangeboden.
  Het college heeft een verzoek tot uitstel van besluitvorming over de Regionale Omgevingsagenda gedaan bij Hollands Rijnland.


  Toezegging: de vragen of we plannen in de pijplijn hebben voor de Impulsregeling Klimaatadaptie en of we i.v.m. de beperkte ambtelijke capaciteit ruimte kunnen krijgen plannen eventueel later in te dienen worden schriftelijk beantwoord.

 7. 7

  Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.

  Besluit

  Geen bijzonderheden.

 8. 8

  Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

  Besluit

  Van dit punt is geen gebruik gemaakt.

 9. 9

  Besluit

  ca. 21.24