Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten

donderdag 18 februari 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Online

Voorzitter
Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezig zijn de commissieleden: zie bijgevoegde presentielijst. Bericht van verhindering is ontvangen van mw. Boom (fractie D66).
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:06:35 - 00:07:46 - Cees Bremmer
  00:07:46 - 00:11:01 - Katrien van Meenen
  00:11:01 - 00:11:11 - Ad de Graaf
  00:11:11 - 00:11:54 - Albert Deuzeman
  00:11:54 - 00:12:40 - Hans van der Elst
  00:12:40 - 00:13:09 - Erik Maassen
  00:13:09 - 00:13:58 - Hugo Nordkamp
  00:13:58 - 00:14:17 - Cees Bremmer
  00:14:17 - 00:14:38 - Adriaan Andringa
  00:14:38 - 00:15:06 - Rene Zoetemelk
  00:15:06 - 00:15:40 - Cees Bremmer
  00:15:40 - 00:18:23 - Charlie Aptroot
  00:18:23 - 00:18:46 - Rene Zoetemelk
  00:18:46 - 00:19:12 - Charlie Aptroot
  00:19:12 - 00:19:53 - Marcel Cramwinckel
  00:19:53 - 00:20:24 - Katrien van Meenen
  00:20:24 - 00:21:58 - Cees Bremmer
 2. 2

  Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
  Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
  1. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken.
  2. Insprekers die hierover niet beschikken, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is.
  3. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
  Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

  Besluit

  Van dit punt is geen gebruik gemaakt.

  00:20:48 - 00:21:58 - Cees Bremmer
  00:21:58 - 00:24:40 - Hans van der Elst
  00:24:40 - 00:27:01 - Ad de Graaf
  00:27:01 - 00:31:15 - Adriaan Andringa
  00:31:15 - 00:33:06 - Erik Maassen
  00:33:06 - 00:34:56 - Rene Zoetemelk
  00:34:56 - 00:40:25 - Sjoerd van den Dool
  00:40:25 - 00:40:45 - Cees Bremmer
  00:40:45 - 00:41:48 - Paul 't Lam
  00:41:48 - 00:43:22 - Hugo Nordkamp
  00:43:22 - 00:45:00 - Cees Bremmer
  00:45:00 - 00:49:48 - Charlie Aptroot
  00:49:48 - 00:52:02 - Paul de Bruijn
  00:52:02 - 00:53:14 - Adriaan Andringa
  00:53:14 - 00:56:22 - Paul de Bruijn
  00:56:22 - 00:56:57 - Cees Bremmer
  00:56:57 - 01:03:20 - Marcel Cramwinckel
  01:03:20 - 01:03:50 - Cees Bremmer
  01:03:50 - 01:04:04 - Hans van der Elst
  01:04:04 - 01:04:24 - Ad de Graaf
  01:04:24 - 01:05:11 - Adriaan Andringa
  01:05:11 - 01:05:21 - Erik Maassen
  01:05:21 - 01:05:42 - Rene Zoetemelk
  01:05:42 - 01:06:07 - Sjoerd van den Dool
  01:06:07 - 01:06:30 - Paul 't Lam
  01:06:30 - 01:06:48 - Hugo Nordkamp
  01:06:48 - 01:07:04 - Cees Bremmer
  01:07:04 - 01:08:22 - Paul de Bruijn
  01:08:22 - 01:09:41 - Charlie Aptroot
  01:09:41 - 01:11:34 - Cees Bremmer
 3. 3

  Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

  Besluit

  De burgemeester koppelt terug uit het AB Veiligheidsregio Hollands Midden. De ontwerpbegroting zal met een inflatiecorrectie naar de raden gaan.
  Wethouder Cramwinckel koppelt terug uit Holland Rijnland (over afstemming m.b.t. taakstellingen huisvesting voor o.m. woonwagenbewoners en statushouders; en over lobby-agenda).

  01:10:20 - 01:11:34 - Cees Bremmer
  01:11:34 - 01:11:59 - Katrien van Meenen
  01:11:59 - 01:12:31 - Rene Zoetemelk
  01:12:31 - 01:12:58 - Paul 't Lam
  01:12:58 - 01:13:31 - Ad de Graaf
  01:13:31 - 01:14:19 - Hans van der Elst
  01:14:19 - 01:16:10 - Adriaan Andringa
  01:16:10 - 01:17:36 - Erik Maassen
  01:17:36 - 01:18:18 - Marleen Persoon
  01:18:18 - 01:19:50 - Cees Bremmer
 4. 4

  De gemeente gaat weer zelf bij de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) belegde taken uitvoeren. Dit vraagt enkele (technische) wijzigingen in regelingen. De raad wordt gevraagd toestemming te verlenen voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling: in artikel 5 is een aantal gemeentelijke belastingen gedelegeerd, omdat die door een heffings- en invorderingsambtenaar in de WODV geheven en geïnd dienden te worden. Nu deze ambtenaar weer overgaat naar de gemeente, kunnen genoemde belastingen niet meer in de gemeenschappelijke regeling opgenomen worden. Verder kan de verwijzing naar de WODV uit de financiële verordening worden geschrapt; het voorgestelde besluit voorziet daar ook in.

  Besluit

  Desgevraagd licht de burgemeester toe dat de voorliggende wijziging de meest noodzakelijke aanpassingen betreft. Het college zegt toe de raad op de hoogte te houden van het moment waarop de taken en medewerkers van werkorganisatie naar de gemeente gaan en het bijbehorende moment van inwerkingtreding van de wijzigingsverordening. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering.

  00:03:32 - 00:04:15 - Cees Bremmer
  00:04:15 - 00:05:14 - Charlie Aptroot
  00:05:14 - 00:05:26 - Cees Bremmer
  00:05:26 - 00:06:27 - Marcel Cramwinckel
  00:06:27 - 00:07:46 - Cees Bremmer
 5. 5

  Met bijgaande informatiebrief informeert het college de raad over de lokale inzet afgelopen periode in verband met corona. Met de raad is afgesproken deze tussenverantwoording te ontvangen en te bespreken nu de voorzitter van de veiligheidsregio verslag heeft gedaan over de periode van de regionale crisisaanpak (elders op de agenda). Het hele college is uitgenodigd voor de bespreking, zodat alle portefeuilles aan de orde kunnen komen.
  In de raad van 28 januari is vooruitlopend op dit verantwoordingsdebat een motie aangenomen over een op te stellen plan voor de overgang naar het post-coronatijdperk. De motie is voor de volledigheid als achtergrondinformatie toegevoegd.

  Besluit

  De commissie blikt terug op de lokale aanpak van de coronacrisis afgelopen jaar en spreekt zich hierover in grote lijnen positief uit. Een aantal fracties vraagt om nu vooral ook vooruit te blikken op de hulp ter overbrugging en om opnieuw opstarten, en dit waar mogelijk te doen op basis van een gekwantificeerde diagnose. Het college zegt toe de commissie terug te koppelen over de gesprekken met ondernemers en maatschappelijke organisaties en de acties die hieruit volgen, en in de terugkoppeling gegevens waar mogelijk te kwantificeren.

  02:32:20 - 02:32:33 - Cees Bremmer
  02:32:33 - 02:33:23 - Rene Zoetemelk
  02:33:23 - 02:34:36 - Charlie Aptroot
  02:34:36 - 02:35:00 - Rene Zoetemelk
  02:35:00 - 02:36:18 - Cees Bremmer
 6. 6

  De Rekenkamercommissie (RKC) Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg heeft een verkennend onderzoek gedaan naar ‘De impact van de lockdown op het functioneren van de lokale democratie’. Het onderzoek richtte zich op de periode half maart 2020 tot juli 2020. Een griffie-advies is bijgevoegd. Het advies is om het rapport alleen in de commissievergadering te behandelen en voor kennisgeving aan te nemen.

  Besluit

  De commissie kijkt in grote lijnen positief terug op de voortgang van het democratisch proces in de eerste maanden van de pandemie. Diverse fracties spreken hun waardering uit voor de rol die de griffie hierin heeft gepakt. De commissie spreekt uit dat de behandeling in alleen de raadscommissie voldoet, waarmee de raad kennis neemt van het rapport.

  00:03:22 - 00:04:15 - Cees Bremmer
 7. 7

  Van 12 maart tot 1 december 2020 was met het oog op de bestrijding van het Covid-19-virus 'GRIP4' van kracht voor de aanpak in de Veiligheidsregio Hollands Midden. De eindverantwoordelijke, de voorzitter van de veiligheidsregio, heeft schriftelijk verslag gedaan over deze periode. De raad is in de gelegenheid geweest hierover technische vragen te stellen. Voor de bespreking van dit verslag in de raadscommissie is burgemeester Aptroot, tevens lid van het Regionaal Beleidsteam aanwezig.
  Beantwoording technische vragen: nazending.

  Besluit

  De commissie spreekt zich positief uit over het optreden van de Veiligheidsregio in de aanpak van de coronacrisis. De burgemeester herkent zich in dit positieve beeld en zal de uitgesproken waardering overbrengen aan de voorzitter van de Veiligheidsregio.

  02:30:43 - 02:31:14 - Cees Bremmer
  02:31:14 - 02:31:42 - Ad de Graaf
  02:31:42 - 02:32:08 - Marcel Cramwinckel
  02:32:08 - 02:32:33 - Cees Bremmer
 8. 8

  Dit agendapunt is bedoeld om de portefeuillehouder aandachtspunten mee te geven voor het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland van 3 maart 2021. Een oplegnotitie volgt (of afhankelijk van het moment waarop deze beschikbaar is schriftelijke consultatie).

  Besluit

  Dit punt wordt niet besproken. Door late ontvangst van de stukken uit Holland Rijnland, zal een schriftelijke consultatieronde volgen.

  00:00:02 - 00:04:15 - Cees Bremmer
 9. 9

  Informatiebrief 007 over Planning verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis is geagendeerd op verzoek van dhr. De Graaf (PvdA-fractie) en dhr. Zoetemelk (CDA-fractie).

  Besluit

  De voorzitter bespreekt de informatiebrief over de gewijzigde planning en gewijzigde portefeuilleverdeling voor het Ambachts- en Baljuwhuis, die verder wordt toegelicht. Het college maakt de namen van de onafhankelijke adviescommissie nu niet bekend. De meningen in de commissie over de wenselijkheid van nu bekend maken zijn verdeeld. Het college zegt toe aan eind van het proces verantwoording af te leggen over het proces, en dan ook de samenstelling van de commissie te delen.

  02:35:05 - 02:36:18 - Cees Bremmer
 10. 10

  Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.

  Besluit

  Dhr. De Graaf (PvdA) vraagt naar de stand van zaken van toezegging 183 dat de raad wordt geïnformeerd over de actualisatie van de planlijst voor de provincie. Wethouder Cramwinckel geeft aan het overzicht binnen één tot twee weken te zullen sturen.

  01:19:45 - 01:19:50 - Cees Bremmer
  01:26:05 - 01:27:13 - Cees Bremmer
  01:27:13 - 01:28:37 - Rene Zoetemelk
  01:28:37 - 01:29:28 - Adriaan Andringa
  01:29:28 - 01:30:22 - Hans van der Elst
  01:30:22 - 01:30:56 - Sjoerd van den Dool
  01:30:56 - 01:31:47 - Ad de Graaf
  01:31:47 - 01:32:11 - Paul 't Lam
  01:32:11 - 01:33:12 - Erik Maassen
  01:33:12 - 01:33:47 - Marleen Persoon
  01:33:47 - 01:34:55 - Cees Bremmer
  01:34:55 - 01:38:50 - Charlie Aptroot
  01:38:50 - 01:39:52 - Cees Bremmer
  01:39:52 - 01:40:30 - Erik Maassen
  01:40:30 - 01:42:36 - Charlie Aptroot
  01:42:36 - 01:44:14 - Cees Bremmer
 11. 11

  Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
  Het CDA heeft vragen aangekondigd over de vele auto-inbraken en -diefstallen in Voorschoten.

  Besluit

  De heer Zoetemelk (CDA) stelt vragen over de vele auto-inbraken en -diefstallen in Voorschoten, die door de burgemeester worden beantwoord.

  01:42:48 - 01:44:14 - Cees Bremmer
 12. 12

  Besluit

  Ca. 22:35 uur.

  01:43:30 - 01:44:14 - Cees Bremmer
  01:44:14 - 01:45:58 - Ad de Graaf
  01:45:58 - 01:46:45 - Rene Zoetemelk
  01:46:45 - 01:48:45 - Erik Maassen
  01:48:45 - 01:49:07 - Cees Bremmer
  01:49:07 - 01:50:30 - Adriaan Andringa
  01:50:30 - 01:51:09 - Ad de Graaf
  01:51:09 - 01:52:10 - Adriaan Andringa
  01:52:10 - 01:52:40 - Rene Zoetemelk
  01:52:40 - 01:54:04 - Adriaan Andringa
  01:54:04 - 01:54:34 - Katrien van Meenen
  01:54:34 - 01:55:18 - Hans van der Elst
  01:55:18 - 01:58:43 - Albert Deuzeman
  01:58:43 - 01:59:01 - Marleen Persoon
  01:59:01 - 01:59:22 - Cees Bremmer
  01:59:22 - 02:03:02 - Charlie Aptroot
  02:03:02 - 02:07:31 - Marcel Cramwinckel
  02:07:31 - 02:11:35 - Ad de Graaf
  02:11:35 - 02:13:49 - Rene Zoetemelk
  02:13:49 - 02:15:51 - Erik Maassen
  02:15:51 - 02:16:38 - Albert Deuzeman
  02:16:38 - 02:18:14 - Erik Maassen
  02:18:14 - 02:19:05 - Ad de Graaf
  02:19:05 - 02:20:35 - Erik Maassen
  02:20:35 - 02:21:33 - Katrien van Meenen
  02:21:33 - 02:22:39 - Hans van der Elst
  02:22:39 - 02:24:35 - Albert Deuzeman
  02:24:35 - 02:25:17 - Rene Zoetemelk
  02:25:17 - 02:25:55 - Albert Deuzeman
  02:25:55 - 02:26:22 - Marleen Persoon
  02:26:22 - 02:26:53 - Cees Bremmer
  02:26:53 - 02:28:18 - Marcel Cramwinckel
  02:28:18 - 02:28:30 - Cees Bremmer
  02:28:30 - 02:29:58 - Charlie Aptroot
  02:29:58 - 02:31:14 - Cees Bremmer