Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Burger & Bestuur Voorschoten

donderdag 22 april 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Online

Voorzitter
Dhr. mr.drs. C. Bremmer
Toelichting

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Er zijn geen berichten van verhindering.
  Aanwezig zijn: dhr. Andringa, mw. Boom, dhr. Deuzeman, dhr. Van den Dool, dhr. Van der Elst, dhr. De Graaf, dhr. ’t Lam, dhr. Lippinkhof, dhr. Maassen, mw. Van Meenen, dhr. Nordkamp, mw. Persoon, dhr. Zoetemelk.


  Besloten is om agendapunt 5 en agendapunt 6 als één agendapunt te behandelen.

 2. 2

  Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
  Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
  1. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken.
  2. Insprekers die hierover niet beschikken, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is.
  3. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
  Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
  De volgende inspreker heeft zich aangemeld:
  - de heer R.. van Engelenburg, namens de Alliantie Burgers Voorschoten, over Burgerparticipatie.

  Besluit

  Dhr. Van Engelenburg, namens de Alliantie Burgers Voorschoten, spreekt in over het onderwerp burgerparticipatie dat aansluit op agendapunt 10 van de commissievergadering. De commissie vindt het een helder betoog en stelt verder geen vragen.

 3. 3

  Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

  Besluit

  Burgemeester Aptroot koppelt naar de commissie terug over het algemene bestuur van Veiligheidsregio Hollands midden. In deze vergadering werd onder meer de jaarrekening vastgesteld. Burgemeester Aptroot deelt mee dat hij als enige van de aanwezigen tegen gestemd heeft, tegen het principe dat het overgebleven budget in de algemene reserve wordt geplaatst.


  Wethouder Spil deelt mee dat na aanleiding van een gesprek over mobiliteit van Holland Rijnland op korte termijn een zienswijze mobiliteit naar de raad toe zal komen. Ook deelt de wethouder mee dat ze twee landschapstafels heeft bijgewoond (Leids Ommelanden en Duin en Weide) waar duidelijk werd dat er geen provinciale steun meer beschikbaar is. Besloten is om als gemeente door te gaan binnen de middelen die we als gemeente Voorschoten beschikbaar hebben gesteld.


  Wethouder Cramwinckel koppelt naar de commissie terug over een intern gesprek over grip op Holland Rijnland in het kader van de versterking van de interne samenwerking in Voorschoten. Samen met wethouders, ambtenaren en raadsleden die het algemeen bestuur vertegenwoordigen zijn afspraken gemaakt over een gecoördineerde reactie op de onderwerpen omgevingsvisie, RES en mobiliteitsvisie.

 4. 4

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Met voorliggend raadsvoorstel en -besluit wordt de APV herzien. Naast tekstuele 'technische' aanpassingen bevat het voorstel inhoudelijke aanpassingen. Het gaat om de toevoeging van een lachgasverbod, een verbod tot het oplaten van ballonnen en het buiten gebruiken van plastic/metalen confetti, een bredere toepassing van het artikel over drugshandel op straat, een ruimere sluitingsbevoegdheid van de burgemeester met betrekking tot voor publiek openstaande gebouwen en een mogelijkheid tot het instellen van een verbod tot exploiteren van een bedrijf zonder benodigde vergunning bij criminogene gebouwen, bedrijven of gebieden. Naast de wijziging van de APV is het voorstel dat college een voorstel aan de raad voorbereidt waarin de kaders en voorwaarden worden beschreven voor het toestaan van één speelautomatenhal in Voorschoten.

  Besluit

  De commissie steunt grotendeels beslispunt 1 tot wijziging van de APV. Door een aantal commissieleden worden korte vragen gesteld over de keuze van een aantal wijzigingen, zoals het verbod op oplaten van ballonnen en bedelarij. Beslispunt 2 leidt tot een tweedeling in de commissie waarbij een aantal fracties het onderzoek wil afwachten en het andere deel in beginsel geen voorstander is van een speelautomatenhal en het onderzoek hiernaar niet zinvol vindt. D66 kondigt een amendement aan om beslispunt 2 te laten vervallen. Commissieleden van de SP, GroenLinks en CDA spreken uit dit in principe te zullen steunen. De burgemeester beantwoordt een aantal vragen over onder andere de consequenties van een speelautomatenhal, de keuze om maar één vergunning te verlenen en hoe deze keuze gemaakt kan worden. Agendapunt gaat als bespreekstuk naar de raad.

 5. 5

  Met Informatiebrief 013 heeft het college de raad geïnformeerd over de situatie rond de restwaardesystematiek, een systematiek voor de afschrijving van activa (zoals gebouwen, auto's en vrachtauto's). Gebleken is dat de huidige uitwerking van de restwaardesystematiek door de gemeente niet kan worden toegepast voor het boekjaar 2020. Dit zorgt voor een financiële tegenvaller bij de jaarrekening 2020. Voor 2021 en verder onderzoekt het college de mogelijkheden om het negatieve effect op de exploitatie te verkleinen.
  De brief is op verzoek van de fracties van CDA en D66 geagendeerd voor de commissies P&C (31 maart) en B&B.
  In de commissie P&C van 31 maart is uitvoerig stilgestaan bij dit onderwerp. Het is duidelijk geworden hoe het is gebeurd dat de restwaardesystematiek op een onjuiste wijze is uitgevoerd. Afgesproken is om de politieke discussie over de oplossing en de gevolgen in de commissie B&B te bespreken.

  Besluit

  De fracties spreken zich verschillend uit over de informatiebrief. Een aantal fracties is van mening dat het college de raad te laat en onjuist heeft geïnformeerd. Andere fracties beseffen dat het college nu voor een ingewikkeld dilemma staat, maar begrijpen dat de keuze voor de uitwerking van de restwaardesystematiek in 2019 toentertijd acceptabel leek en zijn niet van mening dat het college de raad te laat heeft geïnformeerd. De wethouder beaamt dat de structurele financiële tekorten in het sociaal domein ten grondslag liggen aan de financiële problematiek en geeft aan dat mede hierdoor gezocht is naar oplossingen voor een sluitende begroting. Terugkijkend beseft het college dat de reactie van de accountant onjuist is geïnterpreteerd en dat het college dit beter had moeten verifiëren. Welke financiële maatregelen genomen gaan worden, zal in de voorjaars- en kadernota opgenomen worden.

 6. 6

  De provincie heeft als toezichthouder op de gemeentefinanciën geconstateerd dat de programmabegroting 2021 van Voorschoten voldoet aan de criteria voor repressief toezicht. Dit houdt in dat de gemeente de begroting direct kan uitvoeren. De provincie heeft enkele aandachtspunten meegegeven. Er ligt een conceptantwoord ter vaststelling voor.
  Dit agendapunt staat op de agenda na de brief over de restwaardesystematiek, omdat dit onderwerp ook in de concept-antwoordbrief aan de provincie wordt behandeld.

  Besluit

  Een aantal fracties spreekt goedkeuring uit over het voorstel de reactie-brief te versturen aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Een aantal fracties oppert de brief nog aan te passen aan de gewijzigde situatie en kondigt aan hiervoor mogelijk een amendement in te dienen. De wethouder meent dat de brief juist is, omdat deze gaat over de vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen later ook aan de provincie gemeld worden. Dit agendapunt gaat als bespreekpunt naar de raadsvergadering.

 7. 7

  Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft de ontwerpbegroting 2021 aan de raad aangeboden. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begroting kenbaar te maken ten behoeve van de definitieve begroting. Bij dit agendapunt ligt een concept-zienswijze voor.

  Besluit

  Een aantal korte vragen van commissieleden over aandacht voor de rechtspositie van vrijwilligers en de financiële risico’s in relatie tot de Coronacrisis worden door de portefeuille-houdend burgemeester beantwoord. Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 29 april.

 8. 8

  Voorgesteld wordt de heer M. Spaan te benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie WVOLV (RKC). Door het aangekondigde vertrek van de heer Segers was een vacature ontstaan, waarin voorzien wordt met de benoeming van de heer Spaan. De heer Segers wordt bedankt voor zijn inzet in de afgelopen zes jaar dat hij lid was van de RKC. De heer Kamermans wordt herbenoemd voor een tweede termijn als voorzitter van de RKC. Hiermee is de RKC weer volledig bemenst.

  Besluit

  Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 29 april.

 9. 9

  Voorstel is om de heer G. Lappee opnieuw aan te wijzen als secretaris van de Rekenkamercommissie.

  Besluit

  Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 29 april.

 10. 10

  Met informatiebrief 010 heeft het college de raad geïnformeerd over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van inwonersparticipatie. Het college beschrijft de voortgang op eerdere voornemens en nieuwe ontwikkelingen als de vorming van een zelfstandige ambtelijke organisatie en de komende Omgevingswet. De voortgang wordt besproken in deze commissievergadering. Op verzoek van de fracties van CDA en PvdA worden hierbij de email van 23 februari van Alliantie Burgers Voorschoten en informatiebrief 008 over burgerpeiling en ondernemerspeiling betrokken.
  Burgerparticipatie (participatieve democratie) raakt direct aan het werk van de raad (representatieve democratie). De gemeenteraad heeft een rol in het bewaken van de kwaliteit van de participatie. Dit bewaken gebeurt al aan de voorkant – bijvoorbeeld bij startnotities – en aan de achterkant, bij de bespreking van door de raad vast te stellen plannen. Op blz. 3 van brief 010 noemt het college de gemeenteraad als verantwoordelijke voor toetsing en kwaliteitscontrole van een participatieproces, en geeft het college hierbij aan de eerdere gedachte van een taskforce vervangen te hebben door een sterkere rol van de gemeenteraad (blz. 3 brief 010).

  Besluit

  De commissie deelt de mening dat burgerparticipatie verbetering vraagt. Een aantal fracties uiten hun onvrede over de stand van zaken en de voortgang van burgerparticipatie. De commissie stelt vragen over onder andere de rol van de raad, hoe het college initiatieven vanuit de samenleving oppakt en een mogelijk breder raadsvoorstel met nieuwe manieren van participeren, zoals G1000. Ook worden door commissieleden zorgen geuit over de representativiteit van participatie-instrumenten en wordt de noodzaak benadrukt om helder te communiceren en duidelijke verwachtingen te schetsen om teleurstelling te voorkomen. De wethouder ziet in dat de communicatie met de samenleving en het stellen van duidelijke verwachtingen verbeterd moeten worden. Ook deelt de wethouder de mening dat bewust nagedacht moet worden hoe de groepen te bereiken die je normaal niet bereikt, maar dat is complex. De ontvlechting van Wassenaar en Voorschoten ziet zij als een kans om burgerparticipatie goed aan te pakken. De wethouder benoemt ook praktische voorbeelden waarin al goed met burgerparticipatie is gewerkt en bevestigt dat de gemeente open staat voor initiatieven en de samenwerking met burgers en organisaties.

 11. 11

  Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.

  Besluit

  Er worden geen vragen gesteld.

 12. 12

  Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

  Besluit

  Hier is geen gebruik van gemaakt.

 13. 13

  Besluit

  Ca. 23.24