Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten

donderdag 30 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Voorschoten

Voorzitter
Dhr. mr.drs. C. Bremmer

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling agenda
 2. 2

  Inwoners en andere belanghebbenden die zich daarvoor van tevoren hebben aangemeld kunnen aan de vergadertafel plaatsnemen om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden, relevant voor deze commissie. Iedere inspreker krijgt afhankelijk van het aantal insprekers maximaal vijf minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor vragen uit de commissie. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen. Insprekers kunnen zich uiterlijk woensdag voor de vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

 3. 3

  Commissie- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

 4. 4

  Bij dit agendapunt kan de commissie het college bevragen over de voortgang van actiepunten en voor de agenda geplande onderwerpen. Het gaat om het proces; inhoudelijke bespreking kan de commissie apart agenderen. Verzoek aan de leden is om vragen voor dit punt van tevoren via de griffie bij het college aan te kondigen. De overzichten van toezeggingen, moties en schriftelijke vragen staan in Ibabs. Collegeleden kunnen bij dit punt korte bestuurlijke mededelingen doen als de actualiteit dit vraagt.

 5. 6

  Op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau zijn er afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De overstap van aardgas naar duurzame warmte is daarbij een belangrijke stap. De provincie legt een restwarmteleiding vanuit Rotterdam naar Leiden aan. Voor Voorschoten zijn er kansen om hieruit warmte te verkrijgen. Voorgesteld wordt om deze warmte als voorkeursbron aan te wijzen en medewerking te verlenen aan realisatie van een warmte overdrachtsstation.

 6. 7

  In 2023 heeft de raad de Ontwikkelvisie centrum vastgesteld. Deze schetst de stip op de horizon waar we met elkaar naar toe
  willen in het centrum van Voorschoten en hoe we dat kunnen inpassen in het centrum. Nu, een jaar later is een uitvoeringsprogramma opgesteld om de bepaalde doelen te bereiken. Daarvoor is geld nodig. De raad wordt gevraagd hiervoor geld te reserveren bij de kadernota.

 7. 8

  Er is in Voorschoten momenteel geen parkeerbeleid. Dit kan leiden tot onduidelijkheid en inconsistente normen. Met een officieel parkeerbeleid kan de gemeente zorgen voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen, rekening houdend met de behoeften van inwoners, bedrijven en bezoekers. De raad wordt gevraagd dit beleid vast te stellen.

 8. 9

 9. 10

  De rondvraag is bedoeld voor politieke vragen over actuele onderwerpen, relevant voor deze commissie, die niet schriftelijk gesteld kunnen worden (artikel 39 Reglement van Orde) omdat de actualiteit dit vergt. Commissieleden moeten onderwerpen voor dit agendapunt 24 uur van tevoren aanmelden bij de griffie.

 10. 11
  Sluiting