Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad Voorschoten

donderdag 15 juli 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Online
Voorzitter
N. Stemerdink
Toelichting

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is te volgen door de volgende link in uw webbrowser te kopiëren
https://youtu.be/xptB4niFaQg
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

Aanwezig zijn alle raadsleden met uitzondering van dhr. Zoetemelk en mw. Van Herk.
Een ordevoorstel om agendapunt 12 (Grondstoffenplan 2021-2025) te verplaatsen naar de raadsagenda van 7 oktober wordt behandeld. De besluitvorming vindt zonder stemming plaats. Het voorstel wordt aangenomen waarbij de fracties van GroenLinks, D66 en SP geacht worden te hebben tegen gestemd (8) en de overige fracties voor (11). Het voorstel zal eerst worden besproken in een themasessie. Mocht de Autoriteit Persoonsgegevens al uitspraak hebben gedaan over de privacy van chips in afvalcontainers en het college de raad hierover heeft geïnformeerd, dan zal de uitkomst worden betrokken bij de behandeling van het Grondstoffenplan.
Bij agendapunt 15 wordt een motie vreemd aan de orde van de dag behandeld.
De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

Bij de griffie zijn geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.

Besluit

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Aan de raad wordt voorgesteld overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, kan dit voorafgaand aan of in de vergadering worden aangeven. Het afdoeningsvoorstel wordt dan gewijzigd. In de raadsvergadering is er voor raadsleden beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een enkele opmerking te maken of een enkele vraag te stellen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. De raad zal daarvan een afschrift ontvangen. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een raadsvergadering worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de raad brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde stelt bij het agendapunt Lijst ingekomen stukken. Als een raadslid een brief inhoudelijk wil bespreken, kan dat verzocht worden met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Een verzoek om agendering van een brief hoeft niet te wachten tot de raadsvergadering, maar mag op ieder moment ook bij de griffie worden aangemeld. De brief kan op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie worden geagendeerd, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.

Besluit

- Op verzoek van de SP-fractie wordt Informatiebrief 046 over motie 148 (vrijstelling giften mensen in de bijstand) behandeld in de raadscommissie Mens & Samenleving van september.
- De heer Van Oostrum (CDA-fractie) vraagt naar aanleiding van Informatiebrief 059 de initiatiefnemers te betrekken bij de opdrachtdrachtverstrekking voor de ‘quick scan’ en vraagt de vergelijking met de MFA Bibliotheeklocatie te baseren op de jaarlijkse lasten voor de gemeentebegroting. Het college bevestigt dat het eerste reeds is gedaan en dat in de vergelijking ‘appels met appels’ worden vergeleken.
- Op verzoek van dhr. Bremmer (CDA-fractie) wordt brief 1598 van het DB WODV over liquidatieplan opheffing GR WODV besproken in commissie Burger en Bestuur. De griffie kijkt naar een geschikt moment hiervoor.
- Op verzoek van dhr. Bremmer (CDA-fractie) wordt Belangenvereniging Krimwijk uitgenodigd om in commissie Wonen, Ruimte, Groen een presentatie te geven over proces, onderzoek en resultaten van Rapport Krimwijk Duurzaam (brief 1604).

Bijlagen
Bijlagen

Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet als artikel 39-vragen kunnen worden gesteld omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

Besluit

Van dit punt is geen gebruik gemaakt.

De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.

Dit jaar loopt het contract met de huidige accountant BakerTilly af. Onder regie van de commissie P&C vindt de werving van een nieuwe accountant plaats. Daartoe is in maart en mei respectievelijk een plan van aanpak en een programma van eisen behandeld. De raad wordt voorgesteld het programma van eisen vast te stellen, zodat in de zomer het aanbestedingstraject gestart kan worden.
Een gewijzigd programma van eisen is toegevoegd ter vaststelling. Hierin zijn enkele wijzigingen opgenomen naar aanleiding van de behandeling in Wassenaar, weergegeven in de bijgevoegde oplegger.

Besluit

Het voorstel wordt zonder beraadslaging en stemming aangenomen.

Middels een raadpleegbrief is in maart de P&C-cyclus geëvalueerd in de commissie P&C. In de raadpleegbrief heeft het college voorgesteld een zogenaamde Nota van wijzigingen als extra product toe te voegen aan de P&C-cyclus. Deze geeft inzicht in de algemene financiële stand van zaken en de septembercirculaire is erin verwerkt. Het is een financiële/cijfermatige nota die wordt gevuld door autonome en exogene ontwikkelingen waar de gemeente geen keuzes in heeft. Omdat de raad in maart 2019 de huidige P&C cyclus heeft vastgesteld, ligt deze wijziging nu ook voor ter vaststelling.

Besluit

Het voorstel wordt zonder beraadslaging en stemming aangenomen.

Mevrouw H.M. Spil is sinds 16 april 2020 wethouder van de gemeente Voorschoten. Mevrouw Spil woont niet in Voorschoten. De raad heeft de wethouder ontheffing verleend van de verplichting om haar woonplaats in de gemeente te hebben. Met dit voorstel wordt deze ontheffing verlengd. In het presidium is besloten dit voorstel als hamerstuk te agenderen.

Besluit

Het voorstel wordt zonder beraadslaging en stemming aangenomen.

De navolgende inhoudelijke agendapunten worden als bespreekpunt behandeld.

Bij de besluitvorming over het Raadsvoorstel Kaderbrief 2022 in de raadsvergadering van 8 juli, staakten de stemmen bij motie 195 over Beheer Openbare Ruimte. Conform Gemeentewet artikel 32, lid 4, is het besluit uitgesteld naar de volgende raadsvergadering. Mochten de stemmen opnieuw staken, dan is de motie niet aangenomen (Gemeentewet art. 32, lid 5).

Besluit

De besluitvorming vindt zonder stemming plaats.
Motie 195 is verworpen (CDA, ONS Voorschoten, Voorschoten Lokaal Sterk, SP en PvdA voor (7) en de overige fracties tegen (12)).

De gemeente Voorschoten wil haar gemeentelijk vastgoed verduurzamen. De visie op energie en klimaat is het handvat daartoe alsmede landelijke energiemaatregelen welke ook invloed hebben op het streven naar gemeentelijk verduurzamingsambities. De gemeente wil in 2021 beginnen met deze ambities en start een pilot (doe- en leertraject) voor vier panden in haar gemeentelijk vastgoedportefeuille. De opgedane ervaringen worden meegenomen in het vervolgproject verduurzamen gemeentelijk vastgoed. De raad wordt gevraagd hiervoor krediet beschikbaar te stellen.

Besluit

De besluitvorming vindt zonder stemming plaats.
Amendement 130 is aangenomen waarbij de fracties van GroenLinks, D66 en SP (8) worden geacht tegen te hebben gestemd en de overige fracties voor (11).
Amendement 131 is unaniem aangenomen.
Amendement 132 is aangenomen waarbij de fracties van GroenLinks, D66, SP en PvdA (9) worden geacht tegen te hebben gestemd en de overige fracties voor (10).
Het gewijzigde raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
Motie 205 is unaniem aangenomen.
Motie 207 is unaniem aangenomen.

De jaarrekening is de beleidsmatige en financiële jaarafsluiting voor de gemeente. Hiermee legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over 2020. Het jaar sluit af met een voordelig resultaat van € 1.738.851. Na bestemming wordt dit bedrag met € 1.825.297 verlaagd tot een nadelig jaarrekeningresultaat van € 86.446, die gedekt wordt door een onttrekking aan de concernreserve. De raad wordt gevraagd de jaarrekening en bijbehorende besluiten vast te stellen. Commissie P&C heeft de jaarrekening op 26 mei jl. technisch besproken. Daarna volgde de inhoudelijke, politieke bespreking in de commissie Burger en Bestuur van 3 juni en de raadsvergadering van 10 juni. Met beschikbaarheid van de rapportage door de accountant - deze gaat naar verwachting 13 juli naar de raad - vindt in deze raadsvergadering de afrondende beraadslaging en besluitvorming plaats.

Besluit

Het accountantsverslag wordt geagendeerd voor de commissie P&C van oktober voor een toelichting op de verbeterpunten en bespreking van de aanbevelingen.
De besluitvorming vindt zonder stemming plaats.
Amendement 129 is unaniem aangenomen.
Het gewijzigde raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
Motie 188 is verworpen (CDA, ONS Voorschoten, Voorschoten Lokaal Sterk en PvdA voor (6) en de overige fracties tegen (13)).
Motie 204 is unaniem aangenomen.

Deze voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage over de lopende begroting van 2021 en loopt tot en met maart. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de voortgang op beleid. De raad wordt voorgesteld een wijziging van de begroting vast te stellen.

Besluit

Op voorstel van wethouder Spil wordt afgesproken dat in het najaar een themasessie plaatsvindt over beheer en beheerplannen (riool, wegen e.a.).
De besluitvorming vindt zonder stemming plaats. Het raadsvoorstel is aangenomen waarbij de fractie van ONS Voorschoten (2) wordt geacht tegen te hebben gestemd en de overige fracties voor (17).

De Wmo-kosten zijn sinds 2019 flink gestegen. Dat heeft te maken met verschillende factoren, maar een belangrijke factor is de invoering van het abonnementstarief. Op 1 januari 2019 voerde het rijk een nieuwe vaststaande lage eigen bijdrage in voor Wmo-voorzieningen. Het Wmo-budget is vanaf de invoering van het abonnementstarief ongeveer zeven ton gestegen. Sinds 2019 dienen veel meer mensen een Wmo-aanvraag in die voorheen een flinke eigen bijdrage hadden moeten betalen voor een voorziening. Zij zagen daarom vaak af van een aanvraag. Daar komt nog eens bij dat het rijk gemeenten niet volledig financieel compenseert voor de extra kosten als gevolg van het abonnementstarief. Daarom heeft het college een aantal scenario's opgesteld met maatregelen om de kosten terug te dringen. Voorgesteld wordt de maatregelen uit scenario 4 en een aantal maatregelen uit scenario 5 vast te stellen.

Besluit

De wethouder benadrukt dat bij aannemen van het voorstel het uitgangspunt blijft zoals de Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten in de bij het agendapunt gevoegde reactie verwoordt: "Uitgangspunt is dat iemand ondersteuning vanuit de voorziening krijgt indien iemand niet zelfredzaam is; dus wat kan iemand wel of niet zelf doen, wat kan iemands netwerk wel of niet doen en wat kan iemand wel of niet betalen. Bij geen van deze vragen is toetsing aan de orde". Vrijwilligheid is de basis en zorgvuldig onderzoek moet aantonen dat geen alternatieve ondersteuning mogelijk is.
De besluitvorming vindt zonder stemming plaats.
Na stemverklaringen van VVD, ONS Voorschoten, PvdA en Voorschoten Lokaal Sterk, is het voorstel aangenomen waarbij de fracties van CDA, ONS Voorschoten, Voorschoten Lokaal Sterk en PvdA (6) worden geacht tegen te hebben gestemd en de overige fracties voor (13).

Het afvalbeleidsplan 2016-2020 is afgelopen. Daarom is gewerkt aan het opstellen van een nieuw plan voor de afvalinzameling en -verwerking. Dat is het Grondstoffenplan 2021-2025. Dit plan beschrijft in hoofdstuk 5 de stappen die doorlopen worden om te komen tot een aanpak voor de inzameling en verwerking van de afvalstromen. Bij iedere stap krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om een keuze te maken. Met het voorliggende voorstel wordt de raad gevraagd met de eerste stap in te stemmen: meer inzet op papier en GFT. Daarnaast wordt de raad gevraagd het stappenplan uit hoofdstuk 5 vast te stellen.
Een gewijzigd raadsvoorstel en gewijzigd Grondstoffenplan zijn naar aanleiding van de commissievergadering WRG is toegevoegd. In het Grondstoffenplan is de vervanging van de PMD-container zowel in de scenario’s (hoofdstuk 4) als in het stappenplan (hoofdstuk 5) weggehaald. Hier werd aangegeven dat er PMD-containers geplaatst gingen worden. Dit is niet het geval. In het raadsvoorstel was hier financieel hier al rekening mee gehouden. De wijzigingen in het raadsvoorstel zijn geel gemarkeerd.

Besluit

Dit agendapunt is vervallen.

De gemeenteraad debatteert onderling en met het college van burgemeester en wethouders over het onderwerp informatievoorziening, onderscheiden in twee hoofdelementen: 1.informatie college aan raad, 2. communicatie gemeentebestuur - inwoners.

Besluit

Bij dit agendapunt en de rest van de vergadering is de heer In ’t Veen afwezig en de VVD-fractie verder met vier leden aanwezig.
De besluitvorming vindt zonder stemming plaats.
Motie 208 is verworpen (CDA, ONS Voorschoten, Voorschoten Lokaal Sterk en PvdA voor (6) en de overige fracties tegen (12)).
Het onderwerp Informatievoorziening komt in samenhang met de organisatieontwikkeling regelmatig terug op de agenda van commissie Burger & Bestuur.

De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.

Besluit

Er is geen voorstel bekrachtiging geheimhouding.

Besluit

Motie 203 is aangehouden.
Het college zegt toe de raad voor half september te informeren of wat in de motie gevraagd wordt ook juridisch mogelijk is. De informatie wordt eerst in de raascommissie besproken.