Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad Voorschoten

donderdag 10 juni 2021

19:30 - 23:30

Locatie
Online
Voorzitter
N. Stemerdink
Toelichting

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

Aanwezig zijn alle raadsleden met uitzondering van mw. Van Herk. Bij agendapunt 20 wordt een motie vreemd aan de orde van de dag behandeld. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De fractie van de PvdA heeft een burgercommissielid aangemeld, de heer Arnold Posthuma. Hij wordt in deze vergadering beëdigd.

Besluit

De heer Arnold Posthuma is beëdigd als burgercommissielid.

Er zijn bij de griffie geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de voorgelegde concept-notulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.

Besluit

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

Bij elke brief heeft de griffie een procedureel afdoeningsvoorstel geformuleerd. Aan de raad wordt voorgesteld overeenkomstig dit afdoeningsvoorstel te besluiten. Als de raad een brief op een andere manier wil afhandelen, kan dit voorafgaand aan of in de vergadering worden aangeven. Het afdoeningsvoorstel wordt dan gewijzigd. In de raadsvergadering is er voor raadsleden beperkt gelegenheid over de inhoud van een brief een enkele opmerking te maken of een enkele vraag te stellen. In de meeste gevallen kan een brief door het college van burgemeester en wethouders worden afgehandeld. De raad zal daarvan een afschrift ontvangen. In dat geval zal bij de afhandeling gelet worden op eventuele opmerkingen die in een raadsvergadering worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat de raad brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde stelt bij het agendapunt Lijst ingekomen stukken. Als een raadslid een brief inhoudelijk wil bespreken, kan dat verzocht worden met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Een verzoek om agendering van een brief hoeft niet te wachten tot de raadsvergadering, maar mag op ieder moment ook bij de griffie worden aangemeld. De brief kan op de eerstvolgende - nog te versturen - agenda van de commissie worden geagendeerd, als de agenda dat toelaat, e.e.a. ter beoordeling van het presidium.

Besluit

Op voorstel van dhr. Zeelt (ONS) wordt de afdoening van brief nr. 1547 over Windturbines gewijzigd. Het college zal de brief beantwoorden en de schrijver berichten dat indien sprake is van plaatsing van windturbines de gemeente de in de rapportage genoemde punten zorgvuldig zal betrekken en een zorgvuldige afweging zal maken.
De raad besluit voor het overige overeenkomstig de voorgestelde wijze van afdoening.

Bijlagen
Besluit

Zie onder 4.

Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

Besluit

Van dit punt is geen gebruik gemaakt.

De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude en het hoogheemraadschap van Rijnland. De BSGR voert de heffing en invordering van lokale belastingen uit. De organisatie heeft een ontwerpbegroting aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. De gemeenteraad reageert met een zienswijze, zodat de BSGR die kan betrekken bij het opstellen van de definitieve begroting.
De stukken zijn in een schriftelijke commissieronde aan de raad voorgelegd. Hieruit zijn geen vragen voort gekomen. In het presidium is afgesproken dit punt als hamerstuk te agenderen.

Besluit

Het voorstel wordt zonder beraadslaging en stemming aangenomen.

In Holland Rijnland werkt Voorschoten samen met een aantal andere gemeenten in het hart van de Randstad. Dit doen we onder meer op het gebied van wonen, economie, natuur, landschap & recreatie, energie & duurzaamheid, bereikbaarheid en onderwijs. De organisatie heeft een ontwerpbegroting aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. De gemeenteraad reageert met een zienswijze, zodat de Holland Rijnland die kan betrekken bij het opstellen van de definitieve begroting.
De stukken zijn in een schriftelijke commissieronde aan de raad voorgelegd. De vragen zijn beantwoord. In het presidium is afgesproken dit punt als hamerstuk te agenderen.

Besluit

Het voorstel wordt zonder beraadslaging en stemming aangenomen.

De RDOG is een samenwerkingsverband tussen gemeenten dat de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden bewaakt, beschermt en bevordert. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. Jaarlijks biedt de Regionale Dienst Openbare Gezondheid de begroting aan de gemeente aan met de gelegenheid om daarop een zienswijze te geven.
De stukken zijn in een schriftelijke commissieronde aan de raad voorgelegd. De vragen zijn beantwoord. In het presidium is afgesproken dit punt als hamerstuk te agenderen.

Besluit

Het voorstel wordt zonder beraadslaging en stemming aangenomen.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Onze gemeente koopt jeugdhulp niet zelf in. Deze inkoop wordt uitgevoerd door de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen het Inkoopbureau H-10). Deze GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft als taak om namens de tien gemeenten van de jeugdhulpregio Haaglanden jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voorvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn puur uitvoerende taken en daarom is dit vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De betrokken raden moeten volgens de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de ontwerp begroting van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te geven. On de ontwerp-zienswijzebrief stelt het college de raad voor om personele uitgaven en huisvestingslasten als aandachtspunten mee te geven.
De stukken zijn in een schriftelijke commissieronde aan de raad voorgelegd. De vragen zijn beantwoord. In het presidium is afgesproken dit punt als hamerstuk te agenderen.

Besluit

Het voorstel wordt zonder beraadslaging en stemming aangenomen.

De navolgende inhoudelijke agendapunten worden op de reguliere wijze als bespreekpunt behandeld.

De jaarrekening is de beleidsmatige en financiële jaarafsluiting voor de gemeente. Hiermee legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over 2020. Het jaar sluit af met een voordelig resultaat van € 1.738.851. Na bestemming wordt dit bedrag met € 1.825.297 verlaagd tot een nadelig jaarrekeningresultaat van € 86.446, die gedekt wordt door een onttrekking aan de concernreserve. De raad wordt gevraagd de jaarrekening en bijbehorende besluiten vast te stellen. Commissie P&C heeft de jaarrekening op 26 mei jl. technisch besproken. De inhoudelijke bespreking vond plaats in de commissie Burger en Bestuur van 3 juni. In deze raadsvergadering vindt de politieke beraadslaging plaats en, in afwachting van de rapportage door de accountant, op 8 juli de besluitvorming.

Besluit

De afrondende beraadslaging en de besluitvorming vinden plaats in de raadsvergadering van 8 juli. Het college zegt toe de vragen van dhr. De Graaf (PvdA) schriftelijk te beantwoorden.

De Economische Visie 2016-2019 is geactualiseerd. Ook is de Economische Agenda 2021-2024 opgesteld. Het beleid richt zich erop om een impuls te geven aan de economie in Voorschoten, met een aantrekkelijk vestigingsklimaat, voldoende werkgelegenheid en een goed voorzieningenniveau. Voor de ontwikkeling van de Economische Agenda is voorkantsturing toegepast (vaststelling startnotitie: raadsvergadering 5 maart 2020). En op 28 januari jl. stelde de raad de Gebiedsvisie Centrum Voorschoten vast als ‘ontwikkelkader voor de actualisatie van de Economische Visie op het gebied van horeca en detailhandel, de Economische Agenda en als sectorale inbreng voor ruimtelijke kaders in de toekomst’. De geactualiseerde Economische Visie en de Economische Agenda liggen ter vaststelling voor.

Besluit

De wethouder zegt toe dat het college de raad periodiek zal informeren over de stand van zaken en volgende stappen in de uitvoering van de Economische Visie en Agenda.

Het voorstel is zonder stemming aangenomen.

In de Woonvisie 2019-2022 en Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019-2022 staat beschreven dat “… een praktisch afwegingskader wordt opgesteld om bestaande en nieuwe projecten te prioriteren.” Met dit raadsvoorstel geeft het college uitvoering aan deze opdracht. In het voorstel wordt de wijze van prioritering beargumenteerd. Belangrijk daarbij is dat het voorstel geschreven is vanuit het gegeven dat in de hoogste prioriteit het grootste aantal woningen gerealiseerd zullen worden. Met deze keuze in prioritering wordt niet alleen gewerkt aan een grote toevoeging van woningen maar wordt ook voldaan aan de specifieke wens van de raad als het gaat om het toevoegen van woningen in het sociale segment, voor starters, jongeren en ouderen.  Door te prioriteren en faseren wordt met prioriteit 1 ingezet op de start van de realisatie van ongeveer 600 woningen voor het einde van deze raadsperiode. Op de lange termijn bestaat de projectomvang ruim 900 woningen.
Naar aanleiding van de commissiebehandeling heeft de wethouder toegezegd nog enkele getallen nader toe te lichten. Het memo hierover volgt.

Besluit

Bij het dictum van motie 191 tekent wethouder Cramwinckel aan dat kwartaal 1 van 2022 een reële planning is.
Het raadsvoorstel is zonder stemming aangenomen.
Motie 190 is zonder stemming aangenomen. De commissie P&C zal in oktober bespreken hoe in praktijk met deze motie om te gaan.
Motie 191 is zonder stemming aangenomen, waarbij het lid van de SP- fractie geacht worden te hebben tegengestemd.

Onder de Omgevingswet wordt veel nadruk gelegd op participatie. Er is in dit verband een Toetsingskader Participatiebeleid Omgevingswet ontwikkeld. Onder de Omgevingswet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid bepaalde buitenplanse initiatieven aan te wijzen waarbij participatie verplicht wordt gesteld. Voorgesteld wordt dat twee categorieën van initiatieven worden aangewezen, te weten (1) initiatieven met veel impact op de fysieke leefomgeving, en (2) initiatieven welke plaatsvinden in een beschermde omgeving.
De beraadslaging voor de drie agendapunten Omgevingswet vindt in één keer plaats. Hierna volgt de besluitvorming per agendapunt

Besluit

Het voorstel is zonder stemming aangenomen.

Onder de Omgevingswet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aan te wijzen waarbij de raad advies uitbrengt en het college dit advies in acht neemt. Voorgesteld wordt dat één categorie van initiatieven wordt aangewezen ten behoeve van dit verzwaard adviesrecht, te weten: initiatieven met veel impact op de fysieke leefomgeving.
Naar aanleiding van de commissie behandeling is een gewijzigd raadsvoorstel toegevoegd.

Besluit

Het voorstel is zonder stemming aangenomen.

Onder de Omgevingswet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid vaststelling van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college. Met behulp van deze mogelijkheid kunnen de huidige wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten onder de nieuwe wet blijvend worden toegepast. Zonder deze generieke delegatie vervalt de mogelijkheid wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten op een zelfde manier toe te passen. Derhalve wordt voorgesteld deze gevallen generiek te delegeren.
Naar aanleiding van de commissiebehandeling is de lijst die in de beslispunten wordt genoemd als bijlage 2 toegevoegd.

Besluit

Na een stemmingverklaring van de CDA-fractie, is het voorstel zonder stemming aangenomen.

De raad wordt voorgesteld de RES1.0 Holland Rijnland vast te stellen. Dit is een plan voor de regio Holland Rijnland waarmee richting wordt gegeven aan de ambitie om in 2030 49 % van al onze energie duurzaam op te wekken. Energiebesparing is een belangrijk onderdeel: wat je niet nodig hebt aan energie hoef je niet op te wekken. Het plan geeft aan dat de regio 1,1 TWh van alle energie duurzaam wil opwekken met zon op daken, zonnevelden en windmolens. Voor Voorschoten zijn twee zoekgebieden voor
zonnevelden aangegeven. De gemeente laat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, omdat ze twijfelt aan de realisatiekans gezien de beschermende regimes in dit gebied.
Een aangepast raadsvoorstel is toegevoegd. Een informatiebrief over de RES, zoals toegezegd in de themabijeenkomst over dit onderwerp, is toegevoegd als bijlage.

Besluit

Het college zegt toe dat de gedragscode ‘zon op land’ meegenomen wordt bij de kaderstelling.
Amendement 123 is zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde voorstel is zonder stemming aangenomen.

Op verzoek van het algemeen bestuur van Holland Rijnland heeft de regio Holland Rijnland met alle betrokken gemeenten een Regionale Omgevingsagenda 2040 opgesteld. Hierin worden grote regionale ruimtelijke opgaven bij elkaar gebracht. Het gaat om de Woningbouwopgave, de Regionale Strategie Mobiliteit, de Regionale Energie Strategie en de groene nota’s. De raad wordt voorgesteld middels een brief wensen en bedenkingen op deze Omgevingsagenda kenbaar te maken.
Naar aanleiding van de commissiebehandeling is de zienswijzebrief aangepast, zie de bijlage. Toegevoegd is ook een overzicht vanuit college met concept wensen en bedenkingen vanuit de gemeenten Holland Rijnland.

Besluit

Het voorstel is zonder stemming aangenomen.

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de wensen en bedenkingen met betrekking tot de Regionale Strategie Mobiliteit. Dit is een strategie voor de regio Holland Rijnland waarmee richting wordt gegeven aan de keuzes die de gemeenten gezamenlijk maken om de regio bereikbaar te houden en de ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren.
Een aangepast voorstel naar aanleiding van de commissiebehandeling is toegevoegd. Toegevoegd is ook een overzicht vanuit college met concept wensen en bedenkingen vanuit de gemeenten Holland Rijnland.

Besluit

Het voorstel is zonder stemming aangenomen.

De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.

Besluit

Het voorstel wordt zonder beraadslaging en stemming aangenomen.

Besluit

Motie 189 over verzoek tot technische beoordeling rapport Burgerinitiatief MFCA is aangehouden.