Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten

donderdag 17 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Online
Voorzitter
Dhr. drs. S.W.C. van den Dool
Toelichting

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

Aanwezig zijn: dhr. De Boer, dhr. Bos, dhr. van der Elst, mw. Eshuis, mw. Van der Krogt-Kant, dhr. Van Oostrum, dhr. Reinke, mw. Schroot.
Afwezig zijn: dhr. Bremmer, mw. Boom, dhr. De Graaf, mw. Van Herk, mw. Kortekaas-Warmerdam, dhr. Lavrijsen, dhr. Maassen, mw. Peroon, dhr. Zeelt.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken.
2. Insprekers die hierover niet beschikken, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is.
3. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

Besluit

Geen mededelingen.

De gemeente Voorschoten wil haar gemeentelijk vastgoed verduurzamen. De visie op energie en klimaat is het handvat daartoe alsmede landelijke energiemaatregelen welke ook invloed hebben op het streven naar gemeentelijk verduurzamingsambities. De gemeente wil in 2021 beginnen met deze ambities en start een pilot (doe- en leertraject) voor vier panden in haar gemeentelijk vastgoedportefeuille. De opgedane ervaringen worden meegenomen in het vervolgproject verduurzamen gemeentelijk vastgoed. De raad wordt gevraagd hiervoor krediet beschikbaar te stellen.

Besluit

De commissie is verdeeld over het voorstel. Door meerdere fracties wordt de vraag gesteld waarom dit punt niet integraal wordt besproken bij de kadernota. Een andere discussie wordt gevoerd over de keuze van de vier panden die in de pilot meedoen en of de panden aan de Rosenburgherlaan en Johan Willem Frisolaan nog in de kernportefeuille behoren te staan. Verder worden vragen gesteld over het proces van de pilot, de gevolgen voor het investeringsplafond en schuldenplafond en de vraag of huurcontracten wel open gebroken kunnen worden. Op vragen vanuit de commissie, zegt de wethouder toe om naar de raad terug te koppelen over de gemaakte afspraken met de betreffende organisaties (toezegging).

Het afvalbeleidsplan 2016-2020 is afgelopen. Daarom is er gewerkt aan het opstellen van een nieuw plan voor de afvalinzameling en -verwerking. Dat is het Grondstoffenplan 2021-2025. Dit plan beschrijft in hoofdstuk 5 de stappen die doorlopen worden om te komen tot een aanpak voor de inzameling en verwerking van de afvalstromen. Bij iedere stap krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om een keuze te maken. Met het voorliggende voorstel wordt de raad gevraagd met de eerste stap in te stemmen: meer inzet op papier en GFT. Daarnaast wordt de raad gevraagd het stappenplan uit hoofdstuk 5 vast te stellen.

TEKST EMAIL M.Solleveld: Hierbij de geel gemarkeerde stukjes welke zijn aangepast. In het Grondstoffenplan is de vervanging van de PMD-container zowel in de scenario’s (H4) als in het stappenplan (H5) weggehaald. Hier werd aangegeven dat er PMD containers geplaatst gingen worden. Dit is niet het geval. In het voorstel was hier financieel hier al rekening mee gehouden.

Besluit

De commissie steunt op hoofdlijnen het Grondstoffenplan 2021-2025. Hierbij worden verschillende kanttekeningen geplaatst en vragen gesteld over onder meer de algemene strategie van het grondstoffenplan, de communicatie en samenwerking tussen VNG en het Rijk en de communicatie naar de inwoners toe met de vraag hoe je de inwoners bereikt met de campagne om afval goed te scheiden en minder afval te produceren. Ook worden vragen gesteld over de aanpak van het tegengaan van dumping en de plaatsing van containers en afval-brengstations. Op de vraag van dhr. Van der Elst, over de formulering in het raadsvoorstel waarbij niet duidelijk is dat het bedrag voor PMD in 2022 alleen geldt voor 2022 als de raad besluit tot nascheiding (als daar niet voor gekozen wordt, verschuift dit bedrag naar 2023), zegt Wethouder Spil toe om dit in het raadsvoorstel te corrigeren (toezegging).

Deze voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage over de lopende begroting van 2021 tot en met de maand maart. Zoals inmiddels gebruikelijk is wordt hierin ook aandacht besteed aan de voortgang op beleid. Zo hoopt het college dat het gesprek met de gemeenteraad over P&C-documenten nadrukkelijker plaats gaat vinden over zowel de financiële, als de beleidsinhoudelijke voortgang. De raad wordt voorgesteld een wijziging van de begroting vast te stellen.

De voorjaarsnota wordt in alle drie de vakinhoudelijke commissies geagendeerd. In de commissie WRG worden alleen die onderdelen uit de voorjaarsnota besproken die behoren tot het taakgebied van de commissie WRG.

Besluit

De commissie stelt diverse vragen. Onder andere over de overschrijding van het krediet voor de riolering Leidseweg-Noord die onder de uitgaven van het Integraal Water Kwaliteitsplan (IWKP) valt. Discussie wordt gevoerd over al dan niet informeren van de raad over deze overschrijding of dat de raad vooraf had moeten instemmen met een overschrijding op het krediet. Ook worden vragen gesteld over onder andere de verhoging van elektriciteitskosten van pompen en gemalen, de toename in WOB-verzoeken, het aankomende robuuste rioleringsplan, hoe de stand van zaken is omtrent de claim van Avalex en de grote verschillen tussen de begroting en de bedragen die genoemd worden in de voorjaarsnota.

Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.

Besluit

Geen opmerkingen.

Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Besluit

Ca. 22.15 uur.