Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten

donderdag 16 september 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Online
Voorzitter
Mw. J.C. Schroot
Toelichting

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube. Kopieer deze link in uw browser: https://www.youtube.com/watch?v=9zKsdwEPuuA

De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Agendapunten

Besluit

Aanwezig zijn: Fer de Boer, Saskia Boom, Joop Bos, Cees Bremmer, Marjolijn Eshuis, Ad de Graaf, Patricia Kortekaas, Conny van der Krogt, Erik Maassen, Bart Lavrijsen, Marleen Persoon, Bram Reinke en Glenn Zeelt.

Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken.
2. Insprekers die hierover niet beschikken, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is.
3. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Op 8 juli jl. heeft de Belangenvereniging Krimwijk een rapport uitgebracht: Krimwijk Duurzaam! Op verzoek van het CDA heeft de raad op 15 juli ermee ingestemd de vereniging het rapport te laten presenteren in de commissie WRG. De presentatie wordt gegeven door de voorzitter van de vereniging, de heer Thunnissen.

Besluit

De heer Thunnissen geeft een presentatie over de resultaten uit het rapport Krimwijk duurzaam!. De commissie stelt diverse vragen die allemaal beantwoord worden.

Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

Besluit

Geen opmerkingen.

De gemeente Voorschoten werkt aan een CO2 neutraal Voorschoten en aan een gezonde leefomgeving. Dat willen we doen samen met alle inwoners en bedrijven. Er zijn veel actieve organisaties in Voorschoten die hieraan willen bijdragen. Vaak kost het organiseren van activiteiten geld. Voorschoten wil deze activiteiten mogelijk maken en ondersteunen. De raad stelt daarvoor € 72.000 ter beschikking om duurzame initiatieven te stimuleren. Er is nog geen regeling ingesteld om dit in goede banen te leiden. Deze verordening voorziet hierin. De regeling houdt in dat organisaties uit Voorschoten een bedrag tussen de € 500 en
€ 7.500 kunnen aanvragen.

Besluit

De commissie is positief over het voorstel. Na discussie zegt de wethouder toe in artikel 1 lid d het aantal huishoudens te reduceren naar 50 (i.p.v.100). Daarnaast zegt ze toe de raad te rapporteren over de voortgang, maar alleen als er iets te melden is en komt ze terug naar de raad als het budget op dreigt te geraken met een verzoek voor extra budget. De wethouder kijkt het mandaatbesluit na en laat een juridische check op de begrippenlijst doen, met name over de definities onder lid 1b. Tot slot komt de wethouder terug op de vraag van de PvdA wanneer het uitvoeringsplan van de Visie op Energie en Klimaat beschikbaar komt. (toezeggingen). Het voorstel wordt als bespreekstuk op de raadsagenda geagendeerd.

Het CDA heeft verzocht deze brief te agenderen. De (achtergrond) motivatie om speelruimte(plan) te bespreken is als volgt;

  • We hebben beleid / een kader voor het onderhoud en vervanging van speelruimten. Dit is het beheerplan speelruimten. Dit loopt overigens in 2020 af (net als alle andere beheerplannen).
  • We hebben geconstateerd dat er op het grasveld bij de Friso-zaal een nieuwe speelruimteplek is gerealiseerd die- en nu komt het - niet in het door de raad vastgestelde beheerplan zit. College wijkt dus af van het kader.
  • Derden – zoals de mensen bij St. Nicolaespad – willen ook wel een speelplek. Dit krijgen ze niet onder verwijzing naar het door de raad vastgestelde kader. De vraag is dus: hoe kan het dat bij de Friso in afwijking van het kader van de raad iets nieuws wordt gebouwd terwijl dat op een andere plek kennelijk niet kan? (Dat lijkt “zwaar uitgedrukt” op willekeur en roept bij burgers vragen op). Die afweging zou toch door de raad moeten worden gemaakt? Bijv. op basis een beheerplan, in casu van het nieuwe beheerplan speelplekken (2021 – 2024).
Besluit

Dit onderwerp wordt kort besproken en de vragen die de commissie heeft worden beantwoord.

In de raad van 1 april 2021 is door ONS verzocht deze brief te agenderen voor bespreking, met name met het oog op de relatie met het thema Voorschoten fietsgemeente. Toelichting op de agendering door ONS: Door het CDA zijn vragen gesteld over het strooibeleid van de afgelopen winter.
In de raad heeft ONS aangegeven daarbij het strooibeleid met betrekking tot de fietspaden te willen betrekken. De afgelopen winter bleek, dat fietsen op heel veel plekken in de gemeente niet mogelijk was. Omdat wij in het kader van het mobiliteitsbeleid/mobiliteitsplan fietsen willen bevorderen, is de vraag of er gekeken kan worden of aanscherping van het beleid t.a.v. de fietspaden noodzakelijk is c.q. hoe hier door het college tegenaan gekeken wordt. Uiteraard hoort ONS graag van de andere fracties wat zij vinden.

Besluit

Dit onderwerp wordt besproken en de vragen die de commissie heeft worden beantwoord.

Een oplegnotitie is toegevoegd.

Besluit

De commissie is zeer ontevreden dat de stukken alweer niet op tijd waren. Dit zal nogmaals bij (de nieuwe directeur van ) Holland Rijnland worden aangekaart. Op verzoek van de SP wordt bij vraag 1 toegevoegd: 'Voorschoten zie urgentie bij betaalbare huurwoningen.
Het college komt terug op de vragen van de PvdA over het voor de raad beschikbaar komen van de planlijst, wat het juiste percentage is bij het toegenomen aantal woningzoekende en of er vertraging is bij de opzet van de wachtlijst woonwagens. (toezeggingen)

Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.

Besluit

Geen opmerkingen.

Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Besluit

Ca. 22.20 uur.