Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten

donderdag 3 juni 2021

21:00 - 23:00

Locatie
Online
Voorzitter
Dhr. drs. S.W.C. van den Dool
Toelichting

Extra commissie WRG i.v.m. grote hoeveelheid agendapunten.

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

Aanwezig zijn: dhr. De Boer, dhr. Bremmer, dhr. Deuzeman, mw. Eshuis, dhr. De Graaf, mw. Van der Krogt-Kant, dhr. Lavrijsen, dhr. Maassen, dhr. Van Oostrum, mw. Persoon, dhr. Reinke, mw. Schroot en dhr. Zeelt.
Afwezig zijn: mw. Boom, dhr. Bos, mw. Van Herk en mw. Kortekaas-Warmerdam.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken.
2. Insprekers die hierover niet beschikken, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is.
3. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.
De volgende insprekers hebben zich aangemeld:
- Mw. S. Bomhof over bouwproject Jan Evertsenlaan
- Mw. A. Okma over bouwproject Jan Evertsenlaan
- Dhr. Tr. Bons over afwegingskader woningbouw

Besluit

Mw. S. Bomhof en mw. A. Okma die namens Alliantie Burgers Voorschoten inspreekt, spreken in over het bouwproject Jan Evertsenlaan. Dhr. T. Bons spreekt, als buurtbewoner, in over het project Jan Wagtendonkstraat, met betrekking tot agendapunt 5, afwegingskader woningbouw.

Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

Besluit

Wethouder Cramwinckel koppelt naar de commissie terug over het portefeuillehouders-overleg van Holland Rijnland waarbij de wensen en bedenkingen over de Regionale Omgevingsvisie besproken werd. Voorschoten heeft gepleit tot uitstel, maar daar staat ze alleen in. Daarom zal het voorstel van de Regionale Omgevingsvisie naar het AB gaan.

In de commissie WRG van 8 april heeft het eerste deel van de presentatie binnen het onderwerp 'Wonen' plaatsgevonden. Dat ging vooral over het voorstel van de prioritering van de woningbouwopgave, waarover op deze agenda een raadsvoorstel staat. Deze presentatie gaat vooral over de voortgang op het beleidsterrein Wonen. Aan de hand van de woningmarktmonitor zal de ruimte genomen worden om de raad over het brede beleidsterrein wonen te informeren. Naast de woningmarktmonitor wordt die sessie benut om de raad te informeren over de voortgang van de agenda wonen en een update te geven over de laatste ontwikkelingen op anderen relevante thema’s die wonen raken, bijvoorbeeld de opgave rondom standplaatsenbeleid woonwagens.

Besluit

Dhr. R. Piepers, beleidsadviseur wonen, presenteert aan de commissie de Woningmarktmonitor die de commissie informeert over de voortgang op het beleidsterrein Wonen. De commissieleden stellen enkele (technische) vragen n.a.v. deze presentatie en deze worden naar tevredenheid beantwoord. Op de vraag van dhr. Maassen wat de harde plancapaciteit is, zegt dhr. Piepers toe dat hij deze nog kan opzoeken en toesturen naar de raad (toezegging).

In de Woonvisie 2019-2022 en Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019-2022 staat beschreven dat “… een praktisch afwegingskader wordt opgesteld om bestaande en nieuwe projecten te prioriteren.” Met dit raadsvoorstel geeft het college uitvoering aan deze opdracht. In het voorstel wordt de wijze van prioritering beargumenteerd. Belangrijk daarbij is dat het voorstel geschreven is vanuit het gegeven dat in de hoogste prioriteit het grootste aantal woningen gerealiseerd zullen worden. Met deze keuze in prioritering wordt niet alleen gewerkt aan een grote toevoeging van woningen maar wordt ook voldaan aan de specifieke wens van de raad als het gaat om het toevoegen van woningen in het sociale segment, voor starters, jongeren en ouderen.  Door te prioriteren en faseren wordt met prioriteit 1 ingezet op de start van de realisatie van ongeveer 600 woningen voor het einde van deze raadsperiode. Op de lange termijn bestaat de projectomvang ruim 900 woningen.

Besluit

Over het algemeen heerst overeenstemming in de commissie over het voorgelegde afwegingskader, maar worden een aantal belangrijke kanttekeningen geplaatst en vragen gesteld. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de keuze/strategie in prioritering, zoals Huize Bijdorp die onder prioritering 2 valt, de stand van zaken omtrent de standplaatsen van de woonwagens, de mogelijke consequenties die de Omgevingswet op deze prioritering heeft, de rolverdeling tussen de raad en het college op dit onderwerp, de intermediaire rol van de gemeente bij projecten en een aantal vragen/opmerkingen over de communicatie vanuit de gemeente en het participatieproces bij een aantal bouwprojecten. De wethouder bevestigt dat een goede rapportage naar de raad belangrijk is en dat deze rapportage het beste in de Planning en Control commissie terug kan komen. Door de dhr. De Graaf en dhr. Maassen worden vragen gesteld over aantallen en cijfers die genoemd worden in het raadsvoorstel, de bijlage en al dan niet in de presentatie woningmarktmonitor, agendapunt 4. De wethouder zegt toe deze cijfers nog eens goed te bekijken, in de stukken deze te verduidelijken waar dat nodig is en dit eventueel i.o. met dhr De Graaf en dhr Maassen te doen. (toezegging).

De gemeente Voorschoten wil haar gemeentelijk vastgoed verduurzamen. De visie op energie en klimaat is het handvat daartoe alsmede landelijke energiemaatregelen welke ook invloed hebben op het streven naar gemeentelijk verduurzamingsambities. De gemeente wil in 2021 beginnen met deze ambities en start een pilot (doe- en leertraject) voor vier panden in haar gemeentelijk vastgoedportefeuille. De opgedane ervaringen worden meegenomen in het vervolgproject verduurzamen gemeentelijk vastgoed. De raad wordt gevraagd hiervoor krediet beschikbaar te stellen.

Besluit

Gezien de tijd besluit de commissie om dit agendapunt over te hevelen naar de volgende raadscyclus en te bespreken in bijbehorende commissievergadering WRG op 17 juni.

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 5 eensgezinswoningen aan de Leidseweg 104. Het plan is strijd met het bestemmingsplan Voorschoten Oost. Voor medewerking aan het plan is een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig. Dit ligt voor ter besluitvorming.

Besluit

Gezien de tijd, besluit de commissie om dit agendapunt niet te bespreken in deze vergadering, maar schriftelijk af te handelen. De commissie kan vragen schriftelijk ter beantwoording aan het college toesturen en waarna dit agendapunt op de raad van 10 juni terugkomt als bespreekpunt.

Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.

Besluit

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
D66 heeft een vraag aangekondigd over het maaibeleid.

Besluit

Mw. Schroot wil vragen stellen over het maaibeleid. Gezien de tijd, besluit zij deze vragen schriftelijk te stellen.

Besluit

Ca. 23.55