Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten

donderdag 23 september 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Online
Voorzitter
Mw. J.C. Schroot
Toelichting

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube. Kopieer deze link in uw browser: https://youtu.be/Wv3qsAM1pdo

ER ZIJN PROBLEMEN MET DE LIVE UITZENDING. WE WERKEN AAN EEN OPLOSSING. EEN OPNAME WORDT GEMAAKT, DUS DE VERGADERING IS ACHTERAF TERUG TE KIJKEN.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

Aanwezig zijn: Adriaan Andringa, Bas van Benschop, Wouter van Duivendijk
Paul 't Lam, Erik Maassen, Katrien van Meenen, Mark van Oostrum, Arnold Posthuma, Johan van Rixtel, Fred Veldman en Glenn Zeelt.
Afwezig zijn: Esmee van Herk, Esther Mieremet, André in 't Veen en Martine Zoun.

Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken.
2. Insprekers die hierover niet beschikken, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is.
3. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

Besluit

Wethouder De Bruijn geeft een update over de omklap van het sociaal domein naar de Leidse regio. Voor de Wmo zal dat per 2023 gerealiseerd zijn. Voor Jeugd en Werk en Inkomen ligt dat door verschillende oorzaken complexer en wordt verwacht dat dit pas per 2024 gerealiseerd kan worden. Afgesproken wordt dat de wethouder de uitgebreide, beschikbare informatie zo snel mogelijk met de raad deelt. Aanvullende informatie volgt later dit jaar.

Net als alle andere Nederlandse gemeenten is Voorschoten sinds de decentralisatie per 1 januari 2015 van o.a. de Jeugdwet voortvarend aan de slag gegaan met de jeugdtaken die naar de gemeenten zijn overgebracht. De Jeugdwet is financieel echter onbeheersbaar gebleken, wat blijkt uit diverse recent uitgebrachte onderzoeken naar de uitvoering en financiering van de Jeugdwet en uit de eigen cijfers en trends in Voorschoten. Daarom is er aanvullend op de maatregelen in het actieplan en de regionale kostenbesparende maatregelen op de geïndiceerde jeugdhulp gezocht naar extra maatregelen die Voorschoten zou kunnen nemen om de oplopende kosten om te buigen. De raad wordt voorgesteld een aantal van deze maatregelen vast te stellen.

Besluit

De meerderheid van de commissie is positief over het voorstel. Een aantal fracties geeft aan dat de kwaliteit van de zorg niet mag lijden onder de kostenbesparingen. De wethouder zegt toe na te gaan of de cijfers van de wachtlijsten in de monitor opgenomen kunnen worden. (toezegging)

Op basis van de VNG-norm stellen de gemeenteraden van jeugdhulpregio's periodiek een regiovisie vast. In Haaglanden
is deze visie het afgelopen jaar in samenspraak met inwoners, jeugdhulporganisaties en diverse andere belanghebbenden opgesteld. De regiovisie, complementair aan lokaal beleid, legt gemeenschappelijke doelen, uitgangspunten en verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg op hoofdlijnen vast. De raad wordt voorgesteld de regiovisie vast te stellen.

Besluit

De commissie gaat akkoord met het voorstel dat als hamerstuk in de raadsvergadering geagendeerd zal worden.

Zoals vermeld in de statuten heeft Stichting VOS het jaarverslag en jaarrekening aan de gemeenteraad overlegd. Conform artikel
13 lid 2 van de statuten brengt de gemeenteraad een zienswijze naar voren bij het schoolbestuur van obs De VOS. De raad wordt voorgesteld de zienswijzebrief vast te stellen.

Besluit

De commissie gaat akkoord met het voorstel dat als hamerstuk in de raadsvergadering geagendeerd zal worden.

Bij de vaststelling van het raadsbesluit “Kostenbesparende maatregelen Wet maatschappelijke ondersteuning 2015” van 15 juli 2021 heeft de raad besloten de Tegemoetkoming meerkosten Wet maatschappelijke ondersteuning voor compensatie van mensen die te maken hebben met een stapeling van inkomensafhankelijke eigen bijdragen Wmo en Zorgverzekering te beëindigen. Om dit besluit te kunnen uitvoeren moet de Verordening maatschappelijk ondersteuning worden aangepast. De raad wordt voorgesteld de vierde wijziging van deze verordening vast te stellen.

Besluit

De commissie gaat akkoord met het voorstel dat als hamerstuk in de raadsvergadering geagendeerd zal worden. PvdA en CDA zullen wel een stemverklaring afleggen.

Op verzoek van de SP is deze informatiebrief geagendeerd. De SP wil de wijze waarop het college uitvoering heeft gegeven aan de toezegging bespreken.

Besluit

De wethouder deelt mede dat hij de motie die als doel heeft een vrijstelling van giften voor bijstandsgerechtigden te realiseren, gaat uitvoeren, samen met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Hij zegt toe de raad te informeren over het ingangstijdstip en de hoogte van de vrijstelling.(toezegging)

Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.

Besluit

Geen opmerkingen.

Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Besluit

Ca. 22.00 uur.