Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Mens & Samenleving Voorschoten

donderdag 24 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
online
Voorzitter
Mw. J.C. Schroot
Toelichting

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. Er vindt dus geen vergadering in de raadszaal plaats die u kunt bijwonen. Wel kunt u deze vergadering live volgen door de volgende link in uw webbrowser te kopiëren

https://youtu.be/PcMz_g4yOSQ

U kunt de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

Aanwezig zijn: Adriaan Andringa, Bas van Benschop, Wouter van Duivendijk, Paul 't Lam, Erik Maassen, Esther Mieremet, Mark van Oostrum, Arnold Posthuma, Johan van Rixtel, André in 't Veen, Fred Veldman, Glenn Zeelt, Martine Zoun.
Afwezig zijn: Esmee van Herk.

Burgers en andere belanghebbenden, die zich daarvoor tevoren hebben aangemeld, worden in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over onderwerpen die hen bezighouden. Iedere inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek met de commissie.
Deze vergadering vindt online plaats. U kunt inspreken op de volgende manieren:
1. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken.
2. Insprekers die hierover niet beschikken, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is.
3. Het is ook mogelijk een brief of email aan de raad te sturen om uw mening over een onderwerp kenbaar te maken.
Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Dit is een vast agendapunt. Raads- en/of collegeleden koppelen zaken terug naar de raad die besproken zijn in de diverse Gemeenschappelijk Regelingen.

Besluit

Geen mededelingen.

De Wmo-kosten zijn sinds 2019 flink gestegen. Dat heeft te maken met verschillende factoren, maar een belangrijke factor is de invoering van het abonnementstarief. Op 1-1-2019 voerde het rijk een nieuwe vaststaande lage eigen bijdrage in voor Wmo-voorzieningen. Het Wmo-budget is vanaf de invoering van het abonnementstarief ongeveer zeven ton gestegen. Sinds 2019 dienen veel meer mensen een Wmo-aanvraag in die voorheen een flinke eigen bijdrage hadden moeten betalen voor een voorziening. Zij zagen daarom vaak af van een aanvraag. Daar komt nog eens bij dat het rijk gemeenten niet volledig financieel compenseert voor de extra kosten als gevolg van het abonnementstarief. Daarom heeft het college een aantal scenario's opgesteld met maatregelen om de kosten terug te dringen. Voorgesteld wordt de maatregelen uit scenario 4 en een aantal maatregelen uit scenario 5 vast te stellen.

Besluit

De commissie is verdeeld over het voorstel. Voor een enkele fractie is het een hamerstuk, maar de meeste fracties stellen nog veel vragen. Onder andere: leveren de maatregelen daadwerkelijk voldoende op of kost het juist meer geld?, werkt een beroep op moreel appèl wel?, wat wordt verstaan onder hoog/hoger/modaal inkomen? en wat te doen bij rechtszaken en publiciteit? De wethouder beantwoordt vrijwel alle vragen, maar de meningen blijven verdeeld. Het voorstel is een bespreekstuk in de raadsvergadering.

Deze voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage over de lopende begroting van 2021 tot en met de maand maart. Zoals inmiddels gebruikelijk is wordt hierin ook aandacht besteed aan de voortgang op beleid. Zo hoopt het college dat het gesprek met de gemeenteraad over P&C-documenten nadrukkelijker plaats gaat vinden over zowel de financiële, als de beleidsinhoudelijke voortgang. De raad wordt voorgesteld een wijziging van de begroting vast te stellen.

De voorjaarsnota wordt in alle drie de vakinhoudelijke commissies geagendeerd. In de commissie M&S worden alleen die onderdelen uit de voorjaarsnota besproken die behoren tot het taakgebied van de commissie M&S.

Besluit

De commissie stelt een aantal vragen over o.a. de tekorten jeugdzorg en WMO, de regie binnen de jeugdzorg, Stichting leergeld, het integraal huisvestingsplan scholen en de bibliotheek. De wethouder beantwoordt de meeste vragen, maar zal de vragen van Groenlinks en een vraag van CDA schriftelijk beantwoorden. (toezegging)

Dit agendapunt biedt de commissie de gelegenheid om te reageren op en het college te bevragen over de voortgang van de actiepunten. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk op de vermelde onderwerpen in te gaan. De overzichten van toezeggingen, moties, amendementen en schriftelijke vragen zijn in Ibabs te vinden.

Besluit

Geen opmerkingen.

Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken. Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Besluit

Ca. 21.35 uur.