Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad Voorschoten

donderdag 23 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Voorschoten

Voorzitter
Mw. N. Stemerdink
Toelichting

,

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
 2. 2

  De griffie heeft geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de conceptnotulen. Voorgesteld wordt de notulen ongewijzigd vast te stellen.

 3. 3

  Bij elke brief staat een procedureel afdoeningsvoorstel van de griffie. In veel gevallen kan het college van burgemeester en wethouders een brief beantwoorden met afschrift aan de raad. In dat geval zal het college bij de afhandeling letten op eventuele opmerkingen die in de raad zijn gemaakt. Een raadslid kan voorstellen een brief op een andere manier af te handelen. De raad stelt de wijze van afdoening vast. Bij dit agendapunt kunnen raadsleden over een brief een enkele inhoudelijke opmerking maken of vraag stellen. Het is niet de bedoeling brieven uitvoerig inhoudelijk aan de orde te stellen. Een raadslid kan verzoeken een brief in een raadscommissie te bespreken, met opgave van redenen en het doel van de bespreking. Als het alleen gaat om vragen aan het college, dan kan een raadslid die schriftelijk stellen. Als het agenderingsverzoek blijft staan, stuurt het raadslid een toelichting naar de griffier, die het verzoek agendeert voor het presidium. Het presidium neemt een besluit over het verzoek.

 4. 3.1

  Bijlagen

 5. 4

  Een raadslid dat tijdens het vragenuurtje vragen wil stellen, meldt dit met het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die een raadslid niet als artikel 39-vragen kan stellen omdat de actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen stelt een raadslid op een andere manier.

 6. 5

  De raadscommissies hebben geadviseerd de volgende agendapunten als hamerstuk te behandelen.

 7. 5.1

 8. 5.2

  In september 2023 heeft de raad besloten om opkoopbescherming in te voeren in Voorschoten. Opkoopbescherming zorgt ervoor dat woningen in gewilde wijken niet zomaar opgekocht en verhuurd kunnen worden. Zo blijven woningen beschikbaar voor mensen die er zelf in willen wonen. Zowel de huisvestingsverordening als de legesverordening moeten worden aangepast om de opkoopbescherming in te voeren. Daartoe ligt dit voorstel voor.

 9. 5.3

  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden en is aan de Algemene wet bestuursrecht een hoofdstuk over nadeelcompensatie toegevoegd. Hierdoor is er een algemene  regeling ontstaan voor nadeel en compensatie daarvan, waarmee schade die is veroorzaakt door gemeentelijk handelen kan worden gecompenseerd. Om beide wettelijke regelingen in de gemeente Voorschoten in te voeren wordt voorgesteld een verordening voor nadeelcompensatie vast te stellen.

 10. 5.4

  In maart 2024 heeft de Omgevingsdienst West Holland besloten dat het algemeen bestuur voortaan nog maar uit één lid in plaats van twee leden per gemeente bestaat. Daarvoor moet de gemeenschappelijke regeling aangepast worden. Dat ligt voor ter vaststelling.

 11. 5.5

 12. 5.6

  Met toetreding van gemeente Voorschoten tot Stichting RIJK wordt beoogd om de continuïteit bij inkoop en aanbesteden te waarborgen en een professionaliseringsslag te maken. Het gaat om een voorgenomen collegebesluit, waarover de raad eerst gelegenheid krijgt eventuele wensen en bedenkingen te uiten. Daarnaast stelt het college voor om de financiële gevolgen van de toetreding te verwerken in de kadernota en voorjaarsnota.

 13. 5.7

  Gemeente Voorschoten neemt deel aan Hecht (gemeenschappelijke regeling op het gebied van publieke gezondheid). Hecht heeft een begrotingswijziging 2024 ingediend en de gemeenteraden gevraagd om een zienswijze. Als gevolg van cao-afspraken in 2023 en de onverwachte loonindexatie heeft Hecht een negatief jaarresultaat 2023. Dit tekort is ten laste van het eigen vermogen van Hecht gebracht. Conform de Gemeenschappelijke Regeling is het nodig dat de deelnemende gemeenten het tekort aanzuiveren en is daarom deze begrotingswijziging voorgelegd.

 14. 5.8

  De gemeenteraad wordt met dit raadsvoorstel in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de begroting Holland Rijnland 2025. Met het indienen van een zienswijze heeft de raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze gemeenschappelijke regeling.
  Het dashboard voor deze gemeenschappelijke regeling is als achtergrondinformatie toegevoegd.
  Naar aanleiding van de commissiebehandeling volgt een aangepaste zienswijzebrief.

 15. 5.9

  De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) is geactualiseerd. De raad heeft eerder over het concept een zienswijze vastgesteld. Nu ligt de vernieuwde regeling definitief ter vaststelling voor. De gemeenteraad moet het college van burgemeester en wethouders toestemming geven voor het vaststellen van de gewijzigde regeling.

 16. 5.10

  De gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) is geactualiseerd. De raad heeft eerder over het concept een zienswijze vastgesteld. Nu ligt de vernieuwde regeling definitief ter vaststelling voor. De gemeenteraad moet het college van burgemeester en wethouders toestemming geven voor het vaststellen van de gewijzigde regeling.

 17. 6

  De navolgende inhoudelijke agendapunten behandelt de raad als bespreekpunt.

 18. 7

  Op 2 november 2023 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om zeven mogelijke locaties voor de bouw van flexwoningen nader te onderzoeken op technische en financiële haalbaarheid. In dit voorstel worden twee locaties aangewezen voor de ontwikkeling van flexwoningen, namelijk het Geestwoningspad en het Oude Stationslaantje. Op deze locaties kunnen naar verwachting ca. 60 woningen worden gebouwd. Om te kunnen voldoen aan de uiteindelijke behoefte van 120 woningen, wordt er in dit voorstel opgeroepen tot onderzoek naar andere geschikte locaties voor het bouwen van flexwoningen.

 19. 7.1

 20. 7.2

 21. 7.3

 22. 8

 23. 8.1

 24. 9

  De gemeenteraad geeft een 'go/no-go' op het starten van de tweede fase van het proces businesscase huisvesting gemeentelijke organisatie. Fase 2 levert voor de lange termijn vijf conceptontwerpen op. De opties die uitgewerkt worden zijn het verbouwen van het huidige gemeentehuis, een nieuwbouw gemeentehuis (drie varianten) en de huur van panden/panden als gemeentehuis. Voor fase 2 is incidenteel budget nodig. Daarnaast is het voorstel om voor 2024 incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de tijdelijke huisvesting.

 25. 9.1

 26. 10

 27. 11

  De gemeente Voorschoten neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Hecht. Hecht heeft een concept ontwerpbegroting voor 2025 opgesteld. Deze is aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat de gemeenteraden hun zienswijze hierop kenbaar kunnen maken. Het Algemeen Bestuur van Hecht betrekt de zienswijze bij de vaststelling van de begroting 2025 op 10 juli 2024. De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen.
  Zoals gebruikelijk staat het dashboard voor deze gemeenschappelijke regeling als achtergrondinformatie toegevoegd.

 28. 12
  Overig
 29. 13
  Sluiting